Stäng

Möten i pensionärsrådet

Kontakt

Ingrid Kjellberg
Administratör
040-626 80 00
registrator.sn@svedala.se

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden bland annat för äldre och i nära samverkan med organisationer främja goda miljöer i kommunen. Kommunens mål för äldreomsorgen bör fastställas i samråd med företrädare för pensionärernas organisationer inom kommunen, i ett så kallat pensionärsråd.

Kalender politiska möten

Kallelse och protokoll

När vi har skickat ut kallelse till kommande möte finns den att läsa här. En kallelse innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet. Observera att vi kan ändra i kallelsen innan sammanträdet. När protokollet är klar avpublicerar vi kallelsen, eftersom det är protokollet som är gällande dokumentet. Vi publicerar protokollet senast 14 dagar efter mötet.

Kallelser och protokoll pensionärsrådet

Vad gör pensionärsrådet?

Pensionärsrådet ska vara ett viktigt referensorgan för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. Således ska pensionärsrådet vara ett referensorgan och vid behov ett remissorgan i frågor som rör pensionärer. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Pensionärsrådet är ett samrådsorgan till kommunens styrelser och nämnder i frågor som särskilt berör pensionärer. I dessa frågor ska styrelser, nämnder och förvaltningar lämna information och bereda rådet tillfälle att avge yttrande. Exempel på sådana ärenden är:

  • Resursfrågor inom äldreomsorgen
  • Planeringen för äldreomsorgen
  • Större verksamhets- och organisationsförändringar inom äldreomsorgen
  • Taxor som särskilt avser äldre och förtidspensionerade
  • Detaljplaner som berör verksamhet för pensionärer
  • Översiktsplaner

Representerade pensionärsföreningar

I kommunens pensionärsråd finns representanter från kommunens pensionärsföreningar:

  • Svedala Pensionärsförening PRO
  • Bara Pensionärsförening PRO
  • Svedala Pensionärsförening SPF Club 73
  • Kommunalpensionärerna SKPF

Pensionärsrådets ordförande är Björn Jönsson.
Vice ordförande är Maj-Britt Blom.

Ledamöter pensionärsrådet

Kommunens föreningsregister

Publicerad 2016-05-24 kl 13:01
Sidansvarig: Ingrid Kjellberg
Uppdaterad 2024-01-18 kl 09:51