Stäng

Vision och målområden

Foto: Sandellsandberg arkitekter AB

Kontakt

"I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet". Det är Svedala kommuns politiska vision 2023-2026 framtagen och beslutad av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2022 om vision och kommunövergripande mål för Svedala kommun.

Vision: I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet.

Till visionen finns fyra målområden med kommunövergripande mål:

 • Service och bemötande
 • Attrativ näringslivskommun
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Ett hållbart Svedala

Ett målområde är ett fokusområde där Svedala kommun identifierat utmaningar som ligger till grund för kommunövergripande mål. De övergripande målen är prioriterade av kommunfullmäktige under mandatperioden.

Målområde och kommunövergripande mål 2023–2026

Service och bemötande

 • Medborgarnas upplevelse av ett bra bemötande vid kontakt med kommunen ska öka.
 • Vårdnadshavare inom grund- och förskola ska uppleva en förbättrad information om utveckling, lärande och kunskap.
 • Ansökningar, anmälningar eller förfrågningar till bygg- och miljönämndens verksamhet ska kunna göras via e-tjänst, webbformulär eller annan digital tjänst.
 • Ritningar i bygglovsarkivet ska finnas tillgängliga för allmänheten via webben.

Attrativ näringslivskommun

 • Totala NKI (Nöjd-kund-index) ska enligt "Löpande Insikt" överstiga 80.
 • Det sammanfattade omdömet ska enligt Svenskt Näringsliv öka till 4,2.
 • Utöka antalet platser och ge fler ungdomar möjlighet att få ett feriearbete under sommaren.

Attraktiv arbetsgivare

 • Den totala sjukfrånvaron inom Svedala kommuns verksamheter ska minska.
 • Andelen medarbetare som upplever en balans mellan uppställda krav och tillgängliga resurser ska öka.
 • Andelen specialistutbildad personal inom äldreomsorgen ska öka.
 • Svedala kommuns medarbetare är nöjda med kommunen som arbetsgivare.

Ett hållbart Svedala

 • Svedala kommuns medborgare anser att information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan fungerar bra.
 • Mängden fossila drivmedel för kommunens fordon ska minska till 70 kubikmeter per år.
 • Matsvinnet i kommunens verksamheter ska uppgå till högst 17 %.
 • Minska andelen restavfall inom kommunens verksamheter.

Översiktsplan

Översiktsplan 2018 ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. Översiktsplanen bygger på det goda livet och hur vi som kommun ska utveckla oss på ett hållbart sätt. 

Svedala kommuns översiktsplan – Det goda livet

Publicerad 2019-05-09 kl 09:39
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2023-01-27 kl 10:22