Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Hur går det till att fatta beslut?

Kontakt

Teresa Fridell
Stabchef
040-626 81 23
teresa.fridell@svedala.se

Ärenden i kommunen kan initieras på flera olika sätt

En kommunfullmäktigeledamot har möjlighet att motionera (väcka ett ärende) i kommunfullmäktige. En ledamot i nämnden har möjlighet att väcka ett ärende i sin nämnd och du som är medborgare i kommunen kan lämna in ett förslag på förbättring eller ändring genom Idé Svedala.
Många ärenden ska diskuteras i såväl partigrupper och nämnder som i kommunfullmäktige innan man kan fatta beslut. En gång om året ska hanteringen av förslag i Idé Svedala och motioner redovisas för kommunfullmäktige.

Ett ärendes gång

Här kan du läsa om ett exempel på ett ärendes gång, det vill säga vad som händer innan kommunfullmäktige fattar beslut i en fråga.

Ärendet startar

En handling, ett brev kommer in från en privatperson, någon myndighet, en organisation eller från politiker i kommunen.

Registrering

Handlingen registreras i diariet, får ett ärendenummer och blir en allmän handling. Diarienumret används för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som har kommit in och för att underlätta sökning av ärendet.

Beredning

Alla ärenden som politikerna ska fatta beslut om bereds i regel innan ärendet är med på ett sammanträde.
Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. Det kan till exempel ske ett utredningsarbete eller en kartläggning kring den aktuella frågeställningen. Underlaget tas fram av tjänstepersoner vid de verksamheter där kompetensen finns. Underlaget tar hänsyn till lagstiftning, utredningar och fackliga regler med mera. Tjänstepersonerna skriver ett förslag till beslut och anmäler ärendet till nämndens kommande sammanträde.

Sammanträde

Aktuell nämnd, styrelse eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Ibland måste ett ärende beredas i många nämnder och kommunstyrelse för att tillslut kunna avgöras i kommunfullmäktige. Till exempel: Nämnden behandlar ärendet och diskuterar sakfrågan och förslaget till beslut. Nämnden beslutar skicka ärendet vidare med ett svar till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen, som förbereder kommunfullmäktiges ärenden, behandlar ärendet och lämnar ett förslag till beslut till kommunfullmäktige. När ledamöterna yrkar bifall eller avslag i ärendet säger de att de antingen tycker att förslaget ska genomföras eller inte. Ibland remitteras ärendet tillbaka till nämnden, eller skickas vidare till annan nämnd för ytterligare synpunkter. När ärendet behandlas i kommunfullmäktige kan det bli debatt om innehåll i och syfte med förslaget. Det kan också bli aktuellt med omröstning. Om kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget så får nämnden i uppdrag att genomföra det. Det nya uppdraget registreras som ett nytt ärende.

Beslut och protokoll

Politikernas beslut skrivs in i ett protokoll. Protokollen skrivs av en tjänsteperson och undertecknas av ordföranden, sekreteraren samt en eller flera justerare. De som undertecknar protokollet intygar att det som förts till protokollet är riktigt. Protokollen anslås på kommunens officiella (digitala) anslagstavla. Digital anslagstavla finns som snabblänk på denna webbplats.

Överklagandetiden börjar

Justerat protokoll anslås på kommunens digitala anslagstavla. Från och med den dagen och tre veckor framåt kan besluten i protokollet överklagas.

Genomförande av beslut

De tjänstepersoner som berörs av beslutet får en kopia av det, likaså privata sakägare om ärendet är av den karaktären. Tjänstepersonerna ser till att beslutet genomförs. Ärendet avslutas och arkiveras.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:27
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2018-07-02 kl 12:43