Stäng

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål

Kontakt

Nadia Eklund
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Viktoria Olsson
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Elin Viggh
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Avfall kan ibland användas i bygg- och anläggningsprojekt istället för nytt material, men först måste risken att mark eller vatten förorenas av avfallet bedömas. Det är den som ska använda avfallet som också ska göra riskbedömningen.

Naturvårdsverkets riktlinjer

I handboken ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” 2010:1 finns Naturvårdsverkets riktlinjer för vilka förorenings-nivåer som är anmälnings- eller tillståndspliktiga.  Om föroreningsnivån är låg eller ingen kan anläggningen klassas som ”mindre än ringa risk” och då krävs varken anmälan eller tillstånd för att få använda det tänkta materialet.

När krävs anmälan?

Om användningen av avfallet för anläggningsändamål kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa, krävs anmälan enligt miljöprövningsförordningens 29 kap § 35, kod 90.141.

Anmälan ska göras i god tid men senast 6 veckor innan anläggandet ska påbörjas.

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

När behöver du tillstånd från länsstyrelsen?

Vid användning av avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa, krävs tillstånd från länsstyrelsen enligt miljöprövningsförordningens 29 kap § 34, kod 90.131.

Om föroreningsinnehållet i det avfall som ska användas för anläggningen understiger riktvärdena för mindre än ringa risk (MRR) i Naturvårdsverkets handbok 2010:1 kan en anmälan enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken behövas om den tänkta anläggningen förändrar naturmiljön väsentligt. En sådan anmälan görs till länsstyrelsen.

Strandskydd

Normalt gäller strandskydd inom 100 meter från vatten, men ibland kan strandskyddet vara utökat och gälla över ännu större områden. Anläggningar som ska anläggas inom strandskyddsområde kan behöva dispens.

Ansökan om dispens från strandskyddet

Asfalt

Asfalt bör inte användas till annat än vägar eller parkeringar. Tjärasfalt kan innehålla höga halter av föroreningar bland annat PAH. Återanvändning av asfalt på andra platser än befintliga vägbanor och parkeringsplatser kräver alltid anmälan. Om asfalt återanvänds på befintliga vägbanor eller parkeringsytor gäller att anmälan krävs om asfalten innehåller mer än 70 ppm PAH-16.

Avgift

Bygg och miljö tar betalt för handläggningen av anmälan enligt gällande taxa.

Publicerad 2020-05-13 kl 14:30
Sidansvarig: Ronja Tavakolnia
Uppdaterad 2023-09-20 kl 13:30