Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Nämnder och förvaltning

Inom kommunen finns följande nämnder som har valts av kommunfullmäktige. Nämnderna kan med stöd av reglemente och lagstiftning fatta beslut i ärenden inom sitt verksamhetsområde. De bereder också ärenden till kommunfullmäktige. Nämndernas ansvarsområde är angivna i reglementet för respektive nämnd.

Kommunfullmäktige

Fullmäktige beslutar vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha och anger det i nämndernas och kommunstyrelsens reglementen. Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och ger förslag om hur budgeten ska fördelas i den egna verksamheten. Men det är fullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet om kommunens budget och skattesats. 
Kommunfullmäktige beslutar också till exempel om taxor och avgifter, borgenslån, ingående av avtal som har stor betydelse för kommunen,  mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktiges ordförande är Göran Jepsson, M
Vice ordförande är Björn Jönsson, S

Kommunfullmäktiges ledamöter

Möten och protokoll Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och har den övergripande ledningen i kommunens verksamhet. Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige förbereds i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten. 

Kommunstyrelsens ordförande är Linda Allansson Wester, M
1:e vice ordförande är Per Olof Lindgren, L
2:e vice ordförande är Ambjörn Hardenstedt, S

Kommunstyrelsens ledamöter

Möten och protokoll Kommunstyrelsen

Bygg- och miljönämnden

Nämnden har hand om myndighetsutövning vad gäller byggnadsfrågor, miljö- och hälsoskydd, bostadsanpassningsbidrag samt en del frågor inom räddningstjänsten och vissa trafikfrågor.

Ordförande i bygg- och miljönämnden är Sverker Nordgren, M
1:e vice ordförande är Christer Åkesson, L
2:e vice ordförande är Geir Hansen, S

Bygg- och miljönämndens ledamöter

Möten och protokoll Bygg- och miljönämnden

Kultur- och fritidsnämnd

Nämnden ansvarar för att främja kommunens kulturliv samt för att organisera fritidsverksamheten för unga. Nämnden har även hand om kulturskolan. Nämnden är huvudman för kommunens bibliotek.

Nämndens ordförande är Birgitta Delring, BP
1:e vice ordförande är Lars Nordberg, M
2:a vice ordförande är Hellen Boij-Ljungdell, S

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter

Möten och protokoll Kultur- och fritidsnämnd

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS, socialpsykiatri, anhörigstöd, förebyggande verksamhet, individ- och familjeomsorg, alkoholhandläggning, färdtjänst och mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare.

Socialnämnden ansvarar även för myndighetsutövning mot enskild med stöd av bland annat följande lagar:
- Socialtjänstlag (SoL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Föräldrabalken

Socialnämndens ordförande är Per Mattsson, M
1:a vice ordförande är Carin Falck, BP
2:e vice ordförande är Torbjörn Sköld, S

Socialnämndens ledamöter

Möten och protokoll Socialnämnden

Teknisk nämnd

Nämnden ansvarar för kommunens bygg- och anläggningsverksamhet, fastigheter, gator, vägar, parker, lekplatser, planteringar, vatten- och avloppsanläggningar samt trafikanläggningar.

Ordförande i teknisk nämnd är Per Olof Lindgren, L
1:e vice ordförande är Erik Stoy, M
2:e vice ordförande är Björn Jönsson, S

Teknisk nämnds ledamöter

Möten och protokoll Teknisk nämnd

Utbildningsnämnd

Nämnden ansvarar för förskolan, förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning samt svenska för invandrare. 

Nämndens ordförande heter Daniel Pedersen, M
1:e vice ordförande är Kristoffer Linné, L
2:e vice ordförande är Jesper Sennertoft, S

Utbildningsnämndens ledamöter

Möten och protokoll Utbildningsnämnden

Valnämnd

Valnämnden ska genomföra val till riksdagen, regionfullmäktige samt kommunfullmäktige och även de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om. 

Valnämnden ansvarar för det praktiska arbetet kring ett val, till exempel att tillse att det finns vallokaler och ge information till väljarna, lägga ut röstsedlar samt utse personer som tar emot och räknar rösterna. Nämnden har också att bereda ärenden rörande valkrets- och valdistriktsindelningar och likartade ärenden.

Valnämnden är som mest aktiv det året och året innan det är allmänna val och vid val till Europaparlamentet samt vid folkomröstningar. 

Nämndens ordförande heter Ulf Lennerling, M
1:e vice ordförande är Fredrik Kristell, L
2:e vice ordförande är Gert-Åke Andersson, S

Valnämndens ledamöter

Möten och protokoll Valnämnden

Överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Svedala kommun har en överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämnden har tillsyn över föräldrar som förvaltar sitt omyndiga barns kapital, samt tillsyn över gode män och förvaltare.
Gode män och förvaltare väljes och föreslås av överförmyndarnämnden om man på grund av sjukdom, ålder, psykisk störning eller liknande anledning inte själv kan ta hand om sin ekonomi. Dessutom utfärdar överförmyndarnämnden "förvaltar-frihetsbevis".

Sedan den 1 juli 2014 har Svedala kommun avtal med Trelleborgs kommun, att all överförmyndarverksamhet sköts av Trelleborgs kommun.

Länkar

Förtroendevalda

Kommunens organisation
Protokoll och kallelser

Publicerad 2016-03-24 kl 13:27
Sidansvarig: Martina Lindskog
Uppdaterad 2017-04-07 kl 10:28