Stäng

Digital anslagstavla

Detta är Svedala kommuns officiella anslagstavla.

Här hittar du tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden av protokoll från kommunstyrelsens och de olika nämndernas sammanträden och övriga kungörelser och underrättelser.

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en digital anslagstavla. Den digitala anslagstavlan ersätter den tidigare fysiska anslagstavlan.

Laglighetsprövning – hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktige

Här lägger vi ut kallelser och mötesprotokoll från kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse och nämnder

Här lägger vi ut mötesprotokoll från kommunens nämnder: kommunstyrelse, bygg- och miljönämnd, teknisk nämnd, utbildningsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, socialnämnd samt valnämnd.

 • Mötesprotokoll bygg- och miljönämnden 21 april 2022 §§ 50–51, 53–62

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 21 april 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll kommunstyrelsen 2 maj 2022

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll socialnämnden 28 april 2022

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 28 april 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll teknisk nämnd 27 april 2022

  Protokoll från [Nämnd] sammanträde den 27 april 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll utbildningsnämnden 26 april 2022

  Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 26 april 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Protokoll teknisk nämnd 19 april 2022

  Protokoll från [Nämnd] sammanträde den 19 april 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll kultur- och fritidsnämnden den 20 april 2022

  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 april 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Kungörelser, underrättelser och särskilt protokollförda beslut

Här lägger vi ut information om beslut som fattats som inte anmäls till nämnd samt övriga underrättelser och kungörelser.

 • Underrättelse om samråd för förslag till detaljplan för Svedala 22:8 m fl ”kvarteret Uven”, Svedala

  Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har upprättat förslag till detaljplan för Svedala 22:8 m fl ”kvarteret Uven”, Svedala, Svedala kommun, Skåne län. Syftet med planen är att pröva lämpligheten för nya bostäder i flerbostadshus och radhus samt centrumverksamhet och bostäder i tidigare Folkets Hus. Syftet är också att bevara kulturhistoriskt värdefull ”skådefasad” för Folkets Hus samt reglera utformningen av en återuppbyggnad av Folkets Hus efter rivning. Detaljplanen avser även att upphäva Sege åns strandskydd inom planområdet som återinträder när ny detaljplan ersätter gällande strandskydd. Området är redan ianspråktaget på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syfte.

 • Underrättelse om samråd för förslag till detaljplan för Vinninge 26:11, Klågerupskolan, Klågerup

  Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har upprättat förslag till detaljplan för Vinninge 26:11, Klågerupskolan, Klågerup, Svedala kommun, Skåne län. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Klågerupskolan inom befintlig fastighet samt att möjliggöra användning av bibliotek och idrottshall även utanför skolans verksamhet. Dessutom ska planområdet skyddas mot stora regnmängder.

 • Kungörelse om samråd för förslag till detaljplan för fastighet Värby 61:402 m.fl., ”Bara centrum, södra delen”, Bara

  Kommunstyrelsen har upprättat förslag till detaljplan för fastighet Värby 61:402 m.fl., ”Bara centrum, södra delen”, Bara, Svedala kommun, Skåne län. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att etablera bostäder inom planområdet, främst som flerbostadshus med boende- och besöksparkering. Det ska också prövas om planbestämmelsen Centrum kan rymmas i planen. Detaljplanen ska också säkra möjligheten för fjärrvärmeverket att fortsatt kunna bedriva verksamhet inom fastigheten 61:423.

Publicerad 2017-12-01 kl 13:56
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2022-04-05 kl 13:23