Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Konkurrensutsatt verksamhet

Kontakt

Robert Aradszky
Upphandlingsstrateg
040-626 83 97
robert.aradszky@svedala.se

Konkurrensutsättning är en metod för kommunen att systematiskt pröva om ett företag eller en förening kan driva helt eller delvis kommunalt finansierad verksamhet som ett alternativ till drift i kommunal regi.

Svedala kommun har antagit en konkurrenspolicy vars syfte är att genom konkurrensutsättning utnyttja konkurrens som ett medel i det långsiktiga målet att få bättre kvalitet och en högre effektivitet och därmed kunna utveckla kommunens service utan att behöva ta ökade resurser i anspråk.

Svedala kommuns konkurrenspolicy

Den innebär:

  • Att kommunens samtliga verksamhetsområden ska vara föremål för konkurrensutsättning
  • Att uppgifter som innefattar myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag inte får läggas ut på entreprenad omfattas inte av policyn
  • Att verksamhet i egen regi ska bedrivas i sådan omfattning att den egna kompetensen inte urholkas och att kommunens framtida handlingsfrihet bibehålles
  • Att övertagande av personal, lokaler, inventarier och dylikt ska beaktas vid anbudsupphandlingen
  • Att konkurrensneutralitet ska råda
  • Att vid utformning av anbudsunderlag ska hänsyn tas till små och medelstora företags möjlighet att lämna anbud
  • Att förslag till konkurrensutsättning ska behandlas i budgetprocessen och samordnas och prioriteras utifrån ett helhetsperspektiv
  • Att kommunfullmäktige beslutar om konkurrensutsättning ska ske
  • Att kommunstyrelsen beslutar om antagande av entreprenör

Kommunens konkurrenspolicy

Publicerad 2016-03-24 kl 13:49
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-11-17 kl 15:31