Stäng

Konkurrensutsatt verksamhet

Kontakt

Robert Aradszky
Upphandlingsstrateg
040-626 83 97
robert.aradszky@svedala.se

Konkurrensutsättning är en metod för oss att systematiskt pröva om ett företag eller en förening kan driva helt eller delvis kommunalt finansierad verksamhet som ett alternativ till drift i kommunal regi.

Vi har antagit en konkurrenspolicy, vars syfte är att genom konkurrensutsättning utnyttja konkurrens som ett medel i det långsiktiga målet att få bättre kvalitet och en högre effektivitet, och därmed kunna utveckla vår service utan att behöva ta ökade resurser i anspråk.

Konkurrenspolicy

Vår konkurrenspolicy innebär:

  • Att våra samtliga verksamhetsområden ska vara föremål för konkurrensutsättning.
  • Att uppgifter som innefattar myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag inte får läggas ut på entreprenad omfattas inte av policyn.
  • Att verksamhet i egen regi ska bedrivas i sådan omfattning att den egna kompetensen inte urholkas och att kommunens framtida handlingsfrihet bibehålles.
  • Att övertagande av personal, lokaler, inventarier och dylikt ska beaktas vid anbudsupphandlingen.
  • Att konkurrensneutralitet ska råda.
  • Att vid utformning av anbudsunderlag ska hänsyn tas till små och medelstora företags möjlighet att lämna anbud.
  • Att förslag till konkurrensutsättning ska behandlas i budgetprocessen och samordnas och prioriteras utifrån ett helhetsperspektiv.
  • Att kommunfullmäktige beslutar om konkurrensutsättning ska ske.
  • Att kommunstyrelsen beslutar om antagande av entreprenör.

Konkurrenspolicy i Svedala kommun

Publicerad 2016-03-24 kl 13:49
Sidansvarig: Robert Aradszky
Uppdaterad 2023-10-27 kl 11:30