Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

1. Bestämmelser, riktlinjer

Bestämmelser och riktlinjer ur Svedala kommuns författningssamling.

1:01 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun

1:02 Tilläggsbestämmelser till Allmänna bestämmelser för brukanden av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA)

1:03 Riktlinjer vid skadegörelse på kommunala byggnader och platser

1:04 Handling för integration  

1:06 Inköps- och upphandlingspolicy för Svedala kommun

1:06 Uppförandekod 

1:07 Instruktion för nämnder rörande förhandling, MBL

1:08 Instruktion för medborgarmöten

1:09 Bestämmelser för Svedala kommuns Äldrepris - Årets seniorinspiratör

1:10 Pensionspolicy

1:11 Lokala hälsoskyddsföreskrifter För ärenden som inletts innan 2018-10-01

1:11 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön För ärenden som inletts från 2018-10-01 och framåt

1:12 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln

1:13 Lånebestämmelser för bibliotek

1:14 Policy för kravverksamheten i Svedala kommun

1:15 Plan för kultur, kulturskola, Bibliotek och fritid 2019-2023

1:16 Strategi för Svedala kommuns externa webbplats

1:17 Principer för interndebitering

1:18 Regler för ersättning vid deltagande i sammanträden med s k intressentsammansatta organ

1:19 Tomtköregler

1:20 Regler och taxor för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

1:21 Regler för politiska partiers förhyrning av kommunens samlingslokaler

1:22 Regler för uppvaktning och hyllning av Svedala kommuns anställda

1:23 Föreskrifter för avfallshantering

1:24 Bestämmelser för Svedala kommuns arkitekturpris

1:25 Riktlinjer för besvarande av brev, ansökningar, synpunkter och klagomål eller dylikt från allmänheten

1:26 Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål 2021

1:27 Informationssäkerhetspolicy

1:28 Riktlinjer för hemtjänsten

1:29 Riktlinjer för posthantering och diarieföring

1:30 Riktlinjer för småskalig eldning

1:31 Riktlinjer för bostadsförsörjning - Bostadspolitiska mål 2015-2018

1:32 Sotningsfrister

1:33 Föreskrifter om renhållning av gångbana med mera

1:34 Instruktioner och regler för konkurrensutsättning

1:35 Konkurrenspolicy

1:36 Bestämmelser om miljöpris

1:37 Ungdomspolitiskt program 

1:38 Kommunikationspolicy

1:39 Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda

1:40 Ägardirektiv för kommunkoncernens fastighetsförvaltning

1:41 Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda

1:42 Riktlinjer för serveringstillstånd i Svedala kommun

1:43 Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd

1:44 Renhållningsordning för Svedala kommun 2021-2030

1:45 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation

1:46 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

1:47 Arbetsmiljöpolicy för Svedala kommun

1:48 Riktlinjer för partnerskap och stöd av evenemang i marknadsföringssyfte för Svedala kommun

1:49 Skolplan 2018-2023

1:50 Riktlinjer för lokalhistorisk samling i Svedala kommun

1:51 Riktlinjer för lokalhistorisk bibliotekssamling i Svedala kommun

1:52 Riktlinjer för utvecklingsstöd i Svedala kommun

1:53 Riktlinjer för kulturskolans köer

1:54 Riktlinjer för särskilt boende och korttidsboende

1:55 Svedala kommuns biblioteksplan 2019-2023

1:56 Riktlinjer för Svedala kommuns historiska bildarkiv

1:57 Investeringspolicy för Svedala kommun

1:58 Digital strategi för Svedala kommun

Publicerad 2017-10-01 kl 00:01
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2021-07-01 kl 17:46