Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

1. Bestämmelser, riktlinjer

Bestämmelser och riktlinjer ur Svedala kommuns författningssamling.

1:01 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun

1:02 Tilläggsbestämmelser till Allmänna bestämmelser för brukanden av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA)

1:03 Riktlinjer vid skadegörelse på kommunala byggnader och platser

1:04 Handling för integration  

1:06 Inköps- och upphandlingspolicy för Svedala kommun

1:06 Uppförandekod 

1:07 Instruktion för nämnder rörande förhandling, MBL

1:08 Instruktion för medborgarmöten

1:09 Bestämmelser för Svedala kommuns Äldrepris - Årets seniorinspiratör

1:10 Pensionspolicy

1:11 Lokala hälsoskyddsföreskrifter För ärenden som inletts innan 2018-10-01

1:11 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön För ärenden som inletts från 2018-10-01 och framåt

1:12 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln

1:13 Lånebestämmelser för bibliotek

1:14 Policy för kravverksamheten i Svedala kommun

1:15 Plan för kultur, kulturskola, Bibliotek och fritid 2019-2023

1:16 Strategi för Svedala kommuns externa webbplats

1:17 Principer för interndebitering

1:18 Regler för ersättning vid deltagande i sammanträden med s k intressentsammansatta organ

1:19 Tomtköregler

1:20 Regler och taxor för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

1:21 Regler för politiska partiers förhyrning av kommunens samlingslokaler

1:22 Regler för uppvaktning och hyllning av Svedala kommuns anställda

1:23 Föreskrifter för avfallshantering

1:24 Bestämmelser för Svedala kommuns arkitekturpris

1:25 Riktlinjer för besvarande av brev, ansökningar, synpunkter och klagomål eller dylikt från allmänheten

1:26 Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål 2021

1:27 Informationssäkerhetspolicy

1:28 Riktlinjer för hemtjänsten

1:29 Riktlinjer för posthantering och diarieföring

1:30 Riktlinjer för småskalig eldning

1:31 Riktlinjer för bostadsförsörjning - Bostadspolitiska mål 2015-2018

1:32 Sotningsfrister

1:33 Föreskrifter om renhållning av gångbana med mera

1:34 Instruktioner och regler för konkurrensutsättning

1:35 Konkurrenspolicy

1:36 Bestämmelser om miljöpris

1:37 Ungdomspolitiskt program 

1:38 Kommunikationspolicy

1:39 Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda

1:40 Ägardirektiv för kommunkoncernens fastighetsförvaltning

1:41 Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda

1:42 Riktlinjer för serveringstillstånd i Svedala kommun

1:43 Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd

1:44 Renhållningsordning för Svedala kommun 2021-2030

1:45 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation

1:46 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

1:47 Arbetsmiljöpolicy för Svedala kommun

1:48 Riktlinjer för partnerskap och stöd av evenemang i marknadsföringssyfte för Svedala kommun

1:49 Skolplan 2018-2023

1:50 Riktlinjer för lokalhistorisk samling i Svedala kommun

1:51 Riktlinjer för lokalhistorisk bibliotekssamling i Svedala kommun

1:52 Riktlinjer för utvecklingsstöd i Svedala kommun

1:53 Riktlinjer för kulturskolans köer

1:54 Riktlinjer för särskilt boende och korttidsboende

1:55 Svedala kommuns biblioteksplan 2019-2023

1:56 Riktlinjer för mottagande av enskilda arkiv

1:57 Investeringspolicy för Svedala kommun

1:58 Digital strategi för Svedala kommun

1:59 Bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier

Publicerad 2017-10-01 kl 00:01
Sidansvarig: Malin Josefsson
Uppdaterad 2021-10-18 kl 13:10