Stäng

1. Bestämmelser, riktlinjer

Bestämmelser och riktlinjer ur Svedala kommuns författningssamling.

Kommunstyrelsen

Arbetsmiljöpolicy för Svedala kommun

Barnkonventionen - Handlingsplan

Digital strategi för Svedala kommun

Informationssäkerhetspolicy

Inköps- och upphandlings policy för Svedala kommun

Inköps- och upphandlingspolicys tillägg - Uppförandekod 

Instruktion för medborgarmöten

Instruktion för nämnder rörande förhandling, MBL

Instruktioner och regler för konkurrensutsättning

Investeringspolicy för Svedala kommun

Kommunikationspolicy

Konkurrenspolicy

Konstpolicy

Pensionspolicy

Policy för kravverksamheten i Svedala kommun

Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda

Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda

Principer för interndebitering

Regler för ersättning vid deltagande i sammanträden med s k intressentsammansatta organ

Regler för politiska partiers förhyrning av kommunens samlingslokaler

Regler för uppvaktning och hyllning av Svedala kommuns anställda

Riktlinjer för besvarande av brev, ansökningar, synpunkter och klagomål eller dylikt från allmänheten

Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål 2021

Riktlinjer för mottagande av enskilda arkiv

Riktlinjer för partnerskap och stöd av evenemang i marknadsföringssyfte för Svedala kommun

Riktlinjer för posthantering och diarieföring

Riktlinjer för småskalig eldning

Riktlinjer vid skadegörelse på kommunala byggnader och platser

Riktlinje för visselblåsarfunktionen

Sotningsfrister

Strategi för Svedala kommuns externa webbplats

Struktur för styrdokument

Tomtköregler

Ägardirektiv för kommunkoncernens fastighetsförvaltning

Bygg- och miljönämnden

Riktlinjer för materialbyte och omfärgning av suterränghusen utmed Korngatan, Rönnebjersgatan samt Lupingatan i Svedala kommun

Riktlinjer vid ansökan om förhandsbesked i Svedala kommun

Riktlinjer för staket, plank och murar i Svedala kommun

Riktlinjer för materialbyten och omfärgning av atriumhusen inom Klockaregården i Svedala

Riktlinjer för materialbyte och omfärgning av grupphusen utmed Lönngatan Syrengatan, Videgatan och Tallgatan i Svedala

Riktlinjer för omfärgning, byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial i Bara

Riktlinjer för bygglovbefriade tillbyggnader och komplementbyggnader för en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område

Riktlinjer för material- och färgbyte i enhetliga bostadsområden byggda på 60- och 70- talen

Riktlinjer angående nybyggnadskartor och annat kartunderlag i Svedala kommun

Bestämmelser för Svedala kommuns arkitekturpris

Bestämmelser om miljöpris

Lokala hälsoskyddsföreskrifter För ärenden som inletts innan 2018-10-01

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön För ärenden som inletts från 2018-10-01 och framåt

Kultur- och fritidsnämnden

Bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier

Lånebestämmelser för bibliotek

Plan för kultur, kulturskola, Bibliotek och fritid 2019-2023

Riktlinjer för kulturskolans köer

Riktlinjer för lokalhistorisk bibliotekssamling i Svedala kommun

Riktlinjer för lokalhistorisk föremålssamling i Svedala kommun

Svedala kommuns biblioteksplan 2019-2023

Ungdomspolitiskt program

Socialnämnden 

Bestämmelser för Svedala kommuns Äldrepris - Årets seniorinspiratör

Handling för integration

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd

Riktlinjer för hemtjänsten

Riktlinjer för högsta godtagbara hyra

Riktlinjer för serveringstillstånd i Svedala kommun

Riktlinjer för särskilt boende och korttidsboende

Teknisk nämnd

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun

Föreskrifter för avfallshantering

Föreskrifter om renhållning av gångbana med mera

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln

Måltidspolicy 2021 - För goda och hållbara måltider i Svedala

Renhållningsordning för Svedala kommun 2021-2030

Tilläggsbestämmelser till Allmänna bestämmelser för brukanden av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA)

Utbildningsnämnden

Regler och taxor för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Skolplan 2018-2023

 

Publicerad 2017-10-01 kl 00:01
Sidansvarig: Malin Josefsson
Uppdaterad 2022-05-25 kl 11:06