Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Förebygg bränder och andra olyckor

Foto: Anders Andersson/Scandinav bildbyrå

Kontakt

Svedala kommun
Kundservice
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Svedala kommun arbetar ständigt för att förebygga att allvarliga olyckor drabbar människor, hem, egendom eller miljön i kommunen. Även du som privatperson eller verksamhetsinnehavare har en viktig roll i detta arbete.

Handlingsprogram för skydd mot olyckor - förebyggande verksamhet

Var fjärde år, varje mandatperiod, tar kommunen fram ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. För närvarande finns ett gällande handlingsprogram för perioden 2019-2022, med ett särskilt delprogram för olycksförebyggande verksamhet. 

Delprogram för skydd mot olyckor, olycksförebyggande verksamhet

Ansvar för att förebygga olyckor som gäller var och en

Att förebygga olyckor och bidra till en säker tillvaro för sin omgivning är ett ansvar som alla har. Varje person som bor, verkar och vistas i Svedala kommun förväntas bidra till säkerheten i samhället genom att inte utsätta sig själv och andra för oacceptabla risker. Detta handlar framför allt om enkla saker som att se till att inte lämna ett rum med tända levande ljus, visa hänsyn i trafiken, endast elda på ett korrekt sätt i eldstaden och alltid vara försiktig vid eldning och grillning utomhus och så vidare.

Ansvar för att förebygga olyckor som gäller för ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet eller verksamhet

Lagen om skydd mot olyckor anger vilket ansvar varje ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar har för att förebygga bränder och andra olyckor. En åtgärd som alla ägare och nyttjanderättshavare ska vidta är att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA.

Vissa verksamheter klassas som farlig verksamhet och har särskilda skyldigheter för att skydds sin omgivning.

Utöver lagen om skydd mot olyckor finns flera lagar och regler som styr det ansvar som alla verksamheter har att förebygga olyckor. Exempelvis plan- och bygglagen som tydliggör det ansvar en byggherre har för att byggnader uppförs med rätt inbyggt skydd mot bränder och andra olyckor. I arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter finns både övergripande och detaljerade bestämmelser för hur olyckor på arbetsplatser ska förebyggas. Lagen om brandfarliga och explosiva varor anger krav för att förebygga olyckor som gäller den som hanterar brandfarlig gas, -vätska, -aerosoler, brandreaktivt fast material eller explosiva varor.

Kommunens ansvar för att förebygga olyckor

Kommunen har ett ansvar för att arbeta olycksförebyggande. Särskilt gällande bränder har kommunen ett ansvar för att se till att förebyggande åtgärder vidtas. Även andra olyckstyper ingår i kommunens arbete. Listan nedan visar inom vilka områden kommunen har olycksförebyggande arbete.

  • Brandsäkerhet
  • Trafiksäkerhet
  • Vattensäkerhet
  • Säkerhet mot fallolyckor
  • Farliga verksamheter/ämnen
  • Skydd mot miljökonsekvenser
  • Skydd mot väderolyckor
  • Skydd mot olyckor genom suicid
  • Skydd mot övriga olyckor 

I Svedala kommun har räddningstjänsten det övergripande ansvaret för de olycksförebyggande uppdrag som kommunen utför enligt lagen om skydd mot olyckor. Detta arbete inkluderar information och rådgivning, ansvar för rengöring och brandskyddskontroll samt tillsyn av den enskildes åtgärder enligt de ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har.

 

Publicerad 2020-09-29 kl 13:56
Sidansvarig: Hampus Aronsson
Uppdaterad 2020-09-30 kl 14:27