Stäng

Brandfarliga och explosiva varor

Kontakt

Om du som privatperson eller företag hanterar brandfarliga eller explosiva varor är det viktigt att detta görs på ett sätt som är säkert. Om dessa produkter hanteras felaktigt finns det en risk för personskador, bränder och miljöskador med mera.

Fakta om brandfarliga varor

Brandfarliga vätskor är de vätskor som har en flampunkt som är lägre eller lika med än 100˚C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, tändvätska, eldningsolja, etanol (E85), alkoholer och många lösningsmedel.

Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Även gaser som förvaras i vätskefas, som till exempel gasol, räknas som brandfarliga gaser. Exempel på brandfarliga gaser är acetylen, metan (naturgas/biogas), gasol, ammoniak och vätgas.

Regler om brandfarliga varor finns i lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor samt i de förskrifter som ges ut av Myndigheten för samhälsskydd och beredskap (MSB).

Tillstånd krävs

Den som hanterar brandfarliga gaser eller vätskor ska ha tillstånd – men det finns undantag om det handlar om små mängder. Gällande explosiva varor krävs tillstånd för de flesta typerna av hantering och förvaring. Vissa undantag finns. Inforamtion om när tillstånd behövs finns på MSB:s webbplats.

För hantering i Svedala kommun kan du söka tillstånd hos räddningstjänsten. Detta görs via kommunens e-tjänser.

För att få tillstånd behöver verksamheten uppfylla alla krav på aktsamhet, säker hantering och utredningar med mera. Räddningstjänsten gör också en kontroll av lämpligheten hos tillståndshavaren och personer som har betydande inflytande över verksamheten. 

Föreståndare och riskutredning

Den som har tillstånd för hantering ska utse minst en föreståndare som ska se till att verksamheten bedrivs enligt gällande regler. För detta behöver föreståndarna har tillräcklig kompetens och i övriga vara lämplig för uppgiften. Tillståndshavaren ska också göra en utredning av riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

För verksamheter med explosiva varor ska alla förståndare och alla personer som deltar i hanteringen kontrolleras och godkännas av räddningstjänsten.

Mer information 

Brandfarliga varor i hemmet - att tänka på

Regler för min verksamhet - brandfarliga varor

Säkerhet och regler vid användning av fyrverkerier

Information om när tillstånd behövs (MSB:s webbplats)

E-tjänster

E-tjänst och blankett: Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor i Svedala kommun

E-tjänst och blankett: Anmälan om föreståndare och deltagare i verksamhet med tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor

E-tjänst och blankett: Ansökan om tillstånd gällande explosiva varor

 

 

 

Publicerad 2016-11-02 kl 15:43
Sidansvarig: Hampus Hagenbjörk
Uppdaterad 2022-09-23 kl 09:37