Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Brandfarliga och explosiva varor

Kontakt

Om du som privatperson eller företag hanterar brandfarliga eller explosiva varor är det viktigt att detta görs på ett sätt som är betryggande ur säkerhetssynpunkt. Hantering av brandfarliga och explosiva varor i vissa verksamheter och/eller i större mängder kräver dessutom tillstånd. I Svedala kommun söker du tillstånd hos räddningstjänsten.

Syftet med tillståndskravet för hanteringen av brandfarliga och explosiva varor är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen sker på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav. Den övergripande lagstiftningen inom detta område heter Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

För att din ansökan ska kunna bedömas på ett korrekt sätt krävs att det inlämnade underlaget är tillräckligt. När du fyller i ansökan i kommunens E-tjänst eller blankett är det därför viktigt att du noga läser igenom instruktionerna, fyller i alla uppgifter och bifogar alla handlingar som efterfrågas. Handläggaren kommer inte påbörja prövningen förrän ansökan är fullständig.

Det är en fördel om du samråder med tillståndshandläggare på räddningstjänsten redan innan du lämnar in tillståndsansökan.

Det är viktigt att du lämnar in din ansökan i god tid. Om ansökan avser hantering på en ny anläggning är det en fördel om tillståndsansökan kan behandlas samtidigt som ansökan om bygglov. Om ansökan gäller förnyat tillstånd av redan befintlig hantering måste din ansökan ha inkommit allra senast fyra veckor innan det nuvarande tillståndet har gått ut, annars kommer du inte att få fortsätta din hantering under tillståndsprövningen och du riskerar att behöva stoppa hanteringen tills prövningen är klar. 

Brandfarliga varor (gaser, vätskor, brandreaktiva varor)

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor.

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som är 100° C eller lägre. Flampunkten är den lägsta temperatur vid vilken en vätska avger tillräckligt mycket ångor för att bilda en antändbar blandning med luft. En vätska kan inte antändas vid temperaturer som understiger dess flampunkt, eftersom den då inte avger tillräckligt mycket ångor. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, etanol, spolarvätska, olika typer av färger, diesel och eldningsolja.

Vid hantering av en brandfarlig vätska är det viktigt att känna till vätskans flampunkt, eftersom det påverkar risker vid hanteringen. Vätskor med låg flampunkt (≤ 30° C), till exempel bensin och etanol, kan lätt antändas vid rumstemperatur. Vid öppen hantering ställs ofta krav på en utredning och bedömning av riskerna för explosiv atmosfär.

Vätskor med högre flampunkt, till exempel diesel, är svårare att antända vid rumstemperatur och behöver därmed inte hanteras med lika stor försiktighet.

Brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser är gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid rumstemperatur och atmosfärstryck (20° C  och 101,3 kPa). Exempel på brandfarliga gaser är metan (biogas, naturgas, LNG), vätgas, gasol och acetylen.

Brandfarliga gaser förvaras nästan alltid under tryck i gasflaskor eller cisterner. Om en gasflaska utsätts för uppvärmning eller brand ökar trycket i behållaren vilket kan medföra att den exploderar. De flesta typer av gasflaskor har ventiler som släpper ut gasen om trycket blir för högt, så kallade säkerhetsventiler. Det är viktigt att förvara gasflaskor på en plats där de inte riskerar att utsättas för brand, till exempel i en egen brandcell. Gasflaskorna ska även placeras så att de enkelt kan föras i säkerhet vid en brand.

Ett läckage av brandfarlig gas kan ge upphov till en explosiv gasblandning. En viktig egenskap hos brandfarliga gaser är deras brännbarhetsområde, vilket anger vilka koncentrationer av gasen som kan bilda en antändbar blandning med luft. Brännbarhetsområdet ligger mellan en undre och en övre explosionsgräns (LEL och UEL). Vid koncentrationer utanför brännbarhetsområdet (det vill säga under LEL och över UEL) kan gasen inte antändas.

Brandreaktiva varor

Vissa ämnen med oxiderande och självreaktiva egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga fasta ämnen räknas som brandreaktiva varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som genom sina föreskrifter bestämmer vilka ämnen och blandningar som ska betraktas som brandreaktiva enligt LBE. Följande ämnen och blandningar är brandreaktiva varor:

 • ammoniumnitrat
 • ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE)
 • brandfarlig biograffilm
 • lågnitrerad nitrocellulosa
 • organiska peroxider
 • väteperoxid

Krav vid hantering av brandfarliga varor

Hantering av brandfarliga varor omfattas av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att känna till vilka krav som gäller för sin egen hantering. 

I lagstiftningen finns ett antal grundläggande krav på den som hanterar brandfarliga varor. Det finns bland annat krav på aktsamhet, utredning om risker, kompetens, föreståndare, byggnader, anläggningar, anordningar, förvaring och förpackning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter med stöd av lagen. Föreskrifterna ställer specifika krav på olika typer av hantering av brandfarliga varor. Till exempel har MSB utfärdat föreskrifter för hantering av brandfarliga gaser, hantering av brandfarliga vätskor, cisterner och explosionsfarlig miljö. En föreskrift är bindande och måste alltid uppfyllas.

Till föreskrifterna finns ofta allmänna råd som visar möjliga sätt att uppfylla föreskriftskrav. Allmänna råd är inte bindande, vilket innebär att föreskriftskrav kan uppfyllas på andra sätt.  Allmänna råd är dock nivåsättande, vilket innebär att alternativa lösningar måste uppfylla minst samma skyddsnivå som det allmänna rådet.

Tillståndskrav för brandfarliga varor

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd för hanteringen. Med yrkesmässig hantering avses all hantering som inte är privat. Till yrkesmässig hantering räknas därför även hantering inom föreningar och frivilligorganisationer. Viss hantering och vissa mängder är undantagna.

Uppgifter om när tillstånd behövs för brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiva varor hittar du i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, MSBFS 2013:3.

Myndighetens handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor ger vägledning i hur föreskrifterna ska tolkas. För att söka tillstånd behöver du fylla i en ansökan via kommunens E-tjänst eller på blankett.

Från 1 augusti 2021 finns nya regler som påverkar dig som är tillsåndsinnehavare eller söker tillstånd. Läs mer här.

Föreståndare för brandfarlig vara

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten och anmäla dessa till räddningstjänsten. En föreståndare ska verka för att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt och att hanteringen uppfyller kraven i lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor.

En föreståndare ska ha tillräcklig kompetens och de befogenheter och förutsättningar i övrigt som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. När en ny föreståndare anmäls behöver du därför även skicka in ett förordnande som anger föreståndarens arbetsuppgifter och befogenheter samt ett dokument som intygar föreståndarens kompetens, till exempel ett utbildningsintyg.

Explosiva varor

Från 1 augusti 2021 finns nya regler som påverkar dig som är tillsåndsinnehavare eller söker tillstånd. Läs mer här.

Hantering och överföring av explosiva varor omfattas av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Den som hanterar explosiva varor är skyldig att känna till vilka krav som gäller för sin egen hantering. 

I lagstiftningen finns ett antal grundläggande krav på den som hanterar explosiva varor. Det finns bland annat krav på aktsamhet, utredning om risker, kompetens, föreståndare, byggnader, anläggningar, anordningar, förvaring och förpackning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter med stöd av lagen. Föreskrifterna ställer specifika krav på olika typer av hantering av explosiva varor. Till föreskrifterna finns ofta allmänna råd som visar möjliga sätt att uppfylla föreskriftskrav. Allmänna råd är inte bindande, vilket innebär att föreskriftskrav kan uppfyllas på andra sätt.  Allmänna råd är dock nivåsättande, vilket innebär att alternativa lösningar måste uppfylla minst samma skyddsnivå som det allmänna rådet. MSB ger också ut handböcker som kan användas för att åstadkomma en hantering som uppfyller lagkraven.

Mer information om kraven vid hantering av explosiva varor finns i handboken "Hantering av explosiva varor: Handbok till MSB:s föreskrifter MSBFS 2019:1" som finns tillgänglig på MSBs webbplats

För ytterligare information hänvisas till MSB.

Tillståndskrav för explosiva varor

I princip all hantering, överföring, import och export av explosiva varor kräver att du har tillstånd. Tillstånd för användning, förvaring, handel och överlåtelse samt överföring inom Sverige kan du i Svedala kommun söka av räddningstjänsten.

Den som använder explosiva varor i mer än en kommun samt överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning i flera kommuner behöver ha tillstånd för detta enbart i sin hemkommun eller i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Föreståndare och deltagare i verksamhet med explosiva varor

I tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ställs särskilda krav på godkännade av föreståndare och lämplighet hos alla som deltar i hanteringen. Läs mer om detta på följande sidor:

Andra myndigheters tillstånd

 • När det gäller uppskjutning av fyrverkerierinom tättbebyggt område så krävs i de flesta fall ett tillstånd enligt ordningslagen. Detta söks hos Polismyndigheten. Observera att du även kan behöva tillstånd för användning av fyrverkerier, det söks hos Räddningstjänsten Syd och beror på vilka mängder och typ av fyrverkeripjäser som du avser att använda vid uppskjutningen. Kontakta oss vid osäkerhet om din hantering kräver tillstånd av oss.
 • När det gäller tillstånd till sprängningsöks även detta hos Polismyndigheten.

Tillstånd för explosiv vara behövs bland annat INTE för dig som använder eller förvarar:

 • ammunition, tändhattar eller andra tändmedel till ammunition som omfattas av tillstånd till innehav av skjutvapen eller ammunition enligt vapenlagen (1996:67), eller
 •  högst 5 kg krut och tändhattar i syfte att genom handladdning tillverka ammunition för eget bruk till ett skjutvapen som användaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen (1996:67), eller
 • högst 5 kg krut och tändhattar i syfte att för eget bruk ladda ett skjutvapen som användaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen (1996:67).
 • Fyrverkeriartiklar för allmänheten, där högst 5 kg för eget bruk får hanteras utan tillstånd.

För fullständiga undantag hänvisas till MSBFS 2019:1. Observera att explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 inte får förvaras i bostad.

Anmälan av olyckor och tillbud

Tillståndshavaren är skyldig att underrätta räddningstjänsten om det inträffar en olycka till följd av brand eller explosion. Detsamma gäller om en händelse inträffar där risken är hög att det skulle ha kunnat leda till en olycka. Att följa upp olyckor och tillbud är en viktig del i räddningstjänstens arbete med att förebygga liknande händelser och för att öka kunskapen om hur brandfarliga varor hanteras på ett säkert sätt.

 

Publicerad 2016-11-02 kl 15:43
Sidansvarig: Hampus Aronsson
Uppdaterad 2021-09-21 kl 12:35