Stäng

Olovligt byggande och ovårdade tomter

Foto: Per-Olof Andersson, Mostphotos

Kontakt

Det ska vara lätt att göra rätt när du bygger, men vad händer om det har råkat bli fel? Att veta om du måste söka lov eller göra en anmälan är inte alltid det lättaste , och om det råkar bli fel är kommunen skyldig att se till att det blir rätt.

Vad är en olovlighet?

Om man utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det för en olovlighet. Utöver att bygga utan ett beviljat lov är det också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att börja använda det byggda utan slutbesked. Du måste följa ditt beviljade lov och det är därför viktigt att du läser hela ditt beslut noga. 

Vad menas med en ovårdad tomt?

Byggnader och tomter ska också hållas i fint skick och får inte utgöra en betydande olägenhet för omgivningen. Det betyder att byggnader och tomter inte får vara så pass förfallna eller nedskräpade att de leder till stora besvär för omgivningen, samhället eller trafiken. En byggnad som är nära på att rasa eller en tomt som drar till sig ohyra kan vara något vi behöver undersöka.

I vissa fall kan det röra sig om byggnader som är farliga att vistas i eller nära, och då kan det vara aktuellt för oss att samarbeta med räddningstjänsten för att avhjälpa fara.

Informera oss om en olovlighet eller en ovårdad tomt

För att vi ska kunna utreda snabbt och se till att det blir rätt behöver vi tydlig information om vad det gäller. Bifoga gärna bilder. Om du vill vara anonym när du informerar oss är det bäst att antingen ringa eller använda vår e-tjänst. Om du väljer att vara anonym kan  vi inte  återkoppla till dig om vad som händer i ärendet. Vill du få information om ett tillsynsärende så kontaktar du oss via telefon eller e-post. Ange vilken fastighet det gäller. 

Vilken information behöver vi för att kunna utreda?

För att vi ska kunna utreda en olovlighet eller ovårdad tomt behöver vi så mycket information om vad det gäller som möjligt. Tänk på att alla handlingar som kommer in blir allmänna och går att begära ut. Du behöver skicka in följande information:

  • Information om vilken fastighet rör det sig om, antingen en fastighetsbeteckning eller en adress
  • Information om det gäller en ovårdad tomt eller olovlig åtgärd
  • Beskrivning av vad det gäller, exempelvis om det byggs, vilken byggnad, eller byggnadsdel det berör och om byggnationen är pågående eller redan har skett
  • Bilder eller annan dokumentation

Det är vi som tar ställning i ärendet. Lämnar fastighetsägaren in en ansökan om bygglov så genomförs en vanlig bygglovsprövning. Gäller det en ovårdad tomt kan beslut tas om att tomten ska åtgärdas. Kommunen kan också komma att besluta om att ett ärende ska läggas ner utan att några särskilda åtgärder krävs.

Såhär lämnar du din information:

Vad händer med informationen du har lämnat?

När vi får information om en eventuell olovlighet upprättar vi ett så kallat tillsynsärende. I detta stadie tittar vi på om det komma behövs en mer fördjupad utredning eller om ärendet ska avskrivas. 

Om vi bedömer att det kan röra sig om en olovlighet skickar vi ut brev till till den som anses ansvarig för olovligheten. Personen får då en viss tid på sig att återkomma med en förklaring.

Om vi bedömer att något olovligt har genomförts ger vi först en möjlighet att rätta till och återställa, exempelvis genom att ta bort det olovligt byggda eller rätta till sin tomt. Finns det förutsättningar för att bevilja lov i efterhand är det en möjlighet.

Sanktionsavgifter och föreläggande

Har du byggt, ändrat eller rivit något utan lov, startat ett bygge utan startbesked eller börjat använda en byggnad utan slutbesked, kan detta medföra en avgift.

Byggsanktionsavgift

Du kan få en byggsanktionsavgift även om lovet beviljas i efterhand. Det utfärdas inte någon byggsanktionsavgift om man frivilligt tar bort det olovligt byggda eller återställer det utförda inom en viss tid. Avgiften kommer att tas ut även om det olovliga utfördes i god tro. 

Föreläggande

Om bygglov inte kan beviljas i efterhand och om du väljer att inte göra en rättelse självmant kan vi komma att utfärda ett föreläggande som gör det tvingande att ta bort det olovligt byggda. Detta föreläggande kan kombineras med ett vite. Detsamma gäller när en fastighetsägare inte vill åtgärda en ovårdad tomt.

Publicerad 2022-10-17 kl 16:17
Uppdaterad 2022-10-18 kl 13:18