Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Slam och latrin

Kontakt

Karin Bugge
Miljöadministratör
040-626 82 28
karin.bugge@svedala.se
SUEZ
Frågor kring slamtömning
020-120 00 00
svedala@sita.se

Här berättar vi om hur du hanterar slam och latrin. Du kan antingen få kommunal hämtning av slam eller sköta det på egen hand.

Egen slamhantering

Om du inte vill har kommunal hämtning av slam kan du ansöka hos bygg- och miljönämnden om att själv ta hand om ditt slam från trekammarbrunnar och slutna tankar om du bor på en jordbruksfastighet eller i en fastighet som gränsar till en jordbruksfastighet.

Slammet ska tas om hand på sådant sätt att det sker utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det ska finnas tillräckligt med spridningsareal och slammet ska tas om hand med utrustning som normalt används i jordbruket. Fastigheten får inte ligga inom detaljplanelagt område och slammet får inte orsaka luktproblem för närboende. Slam ska lagras minst sex månader eller hygieniseras exempelvis med urea, innan spridning. Beslutet gäller i högst fem år, önskas fortsatt dispens krävs att ny ansökan lämnas in till bygg- och miljönämnden.

Ansökan om befrielse eller omhändertagande av slam

Ansöka om längre tid mellan hämtningarna av slam

För att kunna få längre intervall mellan hämtningar av restavfall och slam måste en ansökan skickas till bygg- och miljönämnden. Beslutet gäller i högst fem år, önskas fortsatt dispens krävs att ny ansökan skickas till bygg- och miljönämnden.

Ansökan om förlängd intervall för hämtning och tömning av slamavskiljare/sluten tank

Slam och sluten tank

Medgivande till tömning av slamavskiljare och sluten tank till vartannat år kan medges om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs.

Restavfall

För att kunna få färre hämtningar av restavfallet måste matavfallet komposteras på fastigheten i en så kallad varmkompost (isolerad och skadedjurssäker kompost). Förlängd hämtningsintervall medges till en gång per månad.

Kompostering av matavfall och latrin

Medgivande till kompostering av matavfall eller latrin kan ges efter inkommen anmälan respektive ansökan till bygg- och miljönämnden. Kompostering av trädgårdsavfall för privat bruk behövs inte anmälas.

Matavfall

Kompostering av köks- eller matavfall ska anmälas till bygg- och miljönämnden. Matavfallet ska komposteras i en så kallad varmkompost (skadedjurssäker och isolerad kompost) så att komposteringen sker på ett sådant sätt att risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. När du komposterar ditt eget matavfall hämtas restavfallet automatiskt en gång per månad. Som alternativ till kompostering kan gemensam behållare för mat- och restavfall användas av två till tre närboende.

Anmälan om kompostering av bioavfall

Latrin

Fastighetsägare måste själva ta hand om det latrin som uppkommer på den egna fastigheten. Latrin ska tas omhand på ett bra och säkert sätt då det kan innehålla sjukdomsframkallande organismer. För att minimera smittrisken ska latrinet komposteras i godkänd behållare, i en så kallas latrinkompost, i minst sex månader. Komposten placeras på ett betryggande avstånd till vattentäkter och angränsande fastigheter, samt om möjligt skyddad för insyn. Den komposterade latrinen används sedan som jordförbättringsmedel på den egna fastigheten. Vid ansökan undersöks om det vid fastigheten finns tillräcklig stor spridningsareal. 

Ansökan om latrinkompost

Suez ansvarar för slamtömning

Kontakta Suez vid frågor om slamtömning. Suez sköter slamtömningen i kommunen. Behöver du ansöka om uppehåll av sophämtning eller slam kontaktar du Sysav som handlägger dessa ärenden.

Ansökan om uppehåll av sophämtning eller slam

Publicerad 2016-04-06 kl 12:12
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2018-09-07 kl 13:04