Stäng

Slam och latrin

Kontakt

Hanna Blomqvist
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Viktoria Olsson
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
PreZero
Frågor kring slamtömning
0431-444000
kundtjanst.malmo.se@prezero.com

Här berättar vi om hur du hanterar slam och latrin. Du kan antingen få kommunal hämtning av slam eller sköta det på egen hand.

Egen slamhantering

Om du inte vill ha kommunal hämtning av slam kan du ansöka hos bygg- och miljönämnden om att själv ta hand om ditt slam från trekammarbrunnar och slutna tankar om du bor på en jordbruksfastighet eller i en fastighet som gränsar till en jordbruksfastighet.

Slammet ska tas om hand på sådant sätt att det sker utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det ska finnas tillräckligt med spridningsareal och slammet ska tas om hand med utrustning som normalt används i jordbruket. Fastigheten får inte ligga inom detaljplanelagt område och slammet får inte orsaka luktproblem för närboende. Slam ska lagras minst sex månader eller hygieniseras exempelvis med urea, innan spridning. Beslutet gäller i högst fem år, önskas fortsatt dispens krävs att ny ansökan lämnas in till bygg- och miljönämnden.

Ansökan om befrielse eller omhändertagande av slam

Ansöka om längre tid mellan hämtningarna av slam

Hämtning av slam från enskild avloppsanläggning ska ske minst en gång per år. För att kunna få längre intervall mellan hämtningar av slam måste en ansökan skickas till bygg- och miljönämnden. Beslutet gäller i högst fem år, önskas fortsatt dispens krävs att ny ansökan skickas till bygg- och miljönämnden.

Ansökan om förlängd intervall för hämtning och tömning av slamavskiljare/sluten tank

Slam och sluten tank

Medgivande till tömning av slamavskiljare och sluten tank till vartannat år kan medges om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs.

Kompostering av latrin

Fastighetsägare måste själva ta hand om det latrin som uppkommer på den egna fastigheten. Du måste ha ett tillstånd från bygg- och miljönämnden innan du börjar komposterar latrin. Bygg- och miljönämnden kan förelägga om försiktighetsåtgärder och äger rätten att ompröva sina beslut. Latrin ska tas omhand på ett bra och säkert sätt då det kan innehålla sjukdomsframkallande organismer. För att minimera smittrisken ska latrinet komposteras i godkänd behållare, i en så kallas latrinkompost, i minst sex månader. Komposten placeras på ett betryggande avstånd till vattentäkter och angränsande fastigheter, samt om möjligt skyddad för insyn. Den komposterade latrinen används sedan som jordförbättringsmedel på den egna fastigheten. Vid ansökan undersöks om det vid fastigheten finns tillräcklig stor spridningsareal. 

Vid urinseparering ska urin spridas under växtsäsongen, april-oktober, på gräsmatta eller i rabatter. 

Ansökan om latrinkompost

PreZero ansvarar för slamtömning

Kontakta PreZero vid frågor om slamtömning. PreZero sköter slamtömningen i kommunen. Behöver du ansöka om uppehåll av sophämtning eller slam kontaktar du Sysav som handlägger dessa ärenden.

Ansökan om uppehåll av sophämtning eller slam

Publicerad 2016-04-06 kl 12:12
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2022-04-29 kl 11:54