Stäng

Källsortering och återvinning

Källsortering och återvinning. Illustration: Sysav

Kontakt

Kundservice Svedala kommun
Åbjörngatan 7, Svedala
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Avfall kan vara ett problem men även en tillgång. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. När du sorterar dina sopor kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. På så sätt skyddas människor och miljö. Vi sparar också energi och naturresurser genom att återanvända materialet.

Miljötips och hållbar livsstil – Inspiration på Sysavs webbplats

Förebygga

I första hand bör vi se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall.

Återanvända

Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att skänka bort gamla saker eller lämna dem till second hand-butiker. Även pantflaskor i glas är ett exempel på återanvändning.

Återvinna

När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar men också genom rötning av matavfall och kompostering av trädgårdsavfall.

Energiåtervinna

Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning. Avfallseldade kraft- och värmeverk producerar både el och värme. Alla förbränningsanläggningar använder avancerad reningsteknik. Innan rökgaserna når skorstenen renas de från olika föroreningar, bland annat stoft, väteklorid, svaveloxider, kväveoxider, metaller och organiska föreningar.

Deponera

Som ett sista alternativ ska deponering väljas. Det avfall som inte kan återvinnas läggs på deponi, det vi brukar kalla soptippar. Mer än hälften av det avfall som kommer in till deponiområdet sorteras ut för vidare transport till återanvändning, återvinning och energiutvinning.

Publicerad 2016-04-06 kl 12:10
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2023-01-03 kl 16:57