Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

rådet för trygghet och folkhälsa

Kontakt

Alexandra Pamp
Nämndsekreterare/folkhälsosamordnare
040-626 82 11
alexandra.pamp@svedala.se

Rådet för trygghet och folkhälsa har medborgarnas hälsa och trygghet i fokus. Syftet med arbetet i rådet är att nå en samsyn kring hur god folkhälsa, säkerhet och trygghet ska uppnås utifrån ett medborgerligt och samhällsinriktat perspektiv.

En god folkhälsa är bland annat beroende av hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor. Rådets uppgift är att uppmuntra till ökad hälsomedvetenhet hos alla och bevaka att hälsoperspektivet finns med i olika sammanhang.

Upplevelsen av en trygg och säker miljö är avgörande för livskvaliteten. Områden som rådet arbetar med är bland annat brottspreventiva åtgärder, kvinnofrid, brandskydd, krisberedskap och säkerhet mot inbrott och skada.

Rådet ersätter sedan 2012-01-01 det tidigare Brottsförebyggande rådet, Folkhälsorådet och KRAS-gruppen (Kommunal grupp för risk- och säkerhetsanalys av kommunens olika ansvarsområden såväl i freds som i krigstillstånd).

Organisation

Rådets styrgrupp består av lokalpolischefen för Söderslätt, kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande, kommundirektör, kommunens folkhälsosamordnare och trygghetssamordnare samt sekreterare.
Styrgruppen har möten sex gånger per år. De frågor som tas upp är på en strategisk nivå. Rådet i sig är inget beslutande organ utan besluten tas i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Till rådets möten kommer olika andra aktörer i samhället att bjudas in beroende på vilka frågor som behandlas.

Under styrgruppen finns en samordningsgrupp bestående av folkhälsosamordnare, trygghetssamordnare, kommunpolis från Polisen, fritidschef, resursgruppens chef och områdeschef för individ- och familjeomsorgen samt sekreterare.
Samordningsgruppen har möten både före och efter styrgruppens möten för att förbereda frågor, fördela uppdrag från styrgruppens beslut och i övrigt samordna det arbete som behöver utföras.

Till samordningsgruppens hjälp finns olika arbetsgrupper, som kan vara permanenta (exempelvis lokala nätverk för Svedala, Bara och Klågerup, liksom en trafiksäkerhetsgrupp och en säkerhetsgrupp) eller tillfälliga (exempelvis vid situationsanpassade händelser).

Rådet avser att i olika frågor samarbeta med till exempel Brottsofferjouren, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Trafikverket, Kyrkan, Region Skåne, Nattvandrarna, föreningsliv, näringsliv samt kommunens verksamheter.

Handlingsplan för trygghet och folkhälsa 2014-2018

Vill du veta mer?
Brottsförebyggande rådet
Folkhälsomyndigheten
Samtalskompassen – ett stöd till dig som möter barn och unga.
Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Publicerad 2016-03-24 kl 13:25
Sidansvarig: Alexandra Pamp