Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Rådet för trygghet och folkhälsa

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare, Kanslienheten
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se

Rådet för trygghet och folkhälsa (RTF) är kommunens lokala brottsförebyggande råd. Den övergripande uppgiften för RTF är att initiera, stödja, följa och utvärdera insatser som vidtas för att långsiktigt och strategiskt skapa förutsättningar för ett tryggt och hälsosamt samhälle.

Rådet för trygghet och folkhälsas brottsförebyggande arbete ska grunda sig på kunskapsinhämtning genom framtagande av lokal lägesbild och gemensam problembild. Rådet för trygghet och folkhälsa utgår sedan ifrån den analys av de orsaker som finns till de händelser och brott som sker lokalt och skapar en handlingsplan för att rikta aktiviteter för att bekämpa iakttagen problembild.

De övergripande fokusområden och målen för trygghet och folkhälsa är

  • att öka människors faktiska och upplevda trygghet 

  • att förbättra folkhälsan för barn och unga 0-18 år

  • att motverka våldsbejakande extremism

  • att upprätthålla lokala nätverk kring trygghet och folkhälsa 

Det är framtaget en handlingsplan för trygghet och folkhälsa angående fokusområden, indikatorer och åtaganden som samordningsgruppen ansvarar för.

Samverkansöverenskommelse med polisen

Både styrgruppen och samordningsgruppen i rådet för trygghet och folkhälsa har under vintern och våren arbetat fram en överenskommelse om fördjupad samverkan mellan polisen och Svedala kommun. Överenskommelsen gäller för mandatperioden 2019-2022. Kommunstyrelsen i Svedala kommun har godkänt samverkansöverenskommelsen, 2019-04-29 § 98.  Samverkansöverenskommelsens undertecknades av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen onsdag 12 juni 2019.

Samverkansöverenskommelsen

Styrdokumentet för Rådet för trygghet och folkhälsa 2019–2022

Under året 2018 inleddes en omorganisering av rådet för trygghet och folkhälsa. Det som ändrats är att vilka politiker och chefer sitter i styrgruppen och samordningsgruppen. Samordningsgruppen har också fått större befogenheter.  Styrdokumentet beskriver hur rådet för trygghet och folkhälsa ska fungera och vilka som är med i styrgruppen och samordningsgruppen.

Styrdokumentet för rådet för trygghet och folkhälsa

Rådets styrgrupp

Rådets styrgrupp består av kommunalrådet och de två oppositionsråden, kommundirektör, utbildningschef, socialchef, säkerhetschef, teknisk chef, lokalpolisområdeschef Trelleborg samt sekreterare. Kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande är styrgruppens ordförande.

Styrgruppen möts fyra-fem gånger per år. De frågor som tas upp är på en strategisk nivå. 

Minnesanteckningar från styrgruppens möte i rådet för trygghet och folkhälsa

Rådets samordningsgrupp

Under styrgruppen finns en samordningsgrupp. Samordningsgruppen träffas en gång i månaden. Samordningsgruppen förbereder styrgruppens möten, fördelar uppdrag från styrgruppens beslut och i övrigt samordnar och beslutar om det praktiska arbete som behöver utföras. Områdeschefen för kultur- och fritid är ordförande i samordningsgruppen.

Samordningsgruppens handlingsplan för trygghet och folkhälsa 2019-2020

Utvärdering av handlingsplanen 2019-2020

Vill du veta mer om hälsa och trygghet?

Här är länkar till olika informationssidor om hälsa och trygghet:

Publicerad 2016-03-24 kl 13:25
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2020-11-06 kl 18:01