Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Rådet för trygghet och folkhälsa

Kontakt

Venzel Rosqvist
Områdeschef
040-626 82 14
venzel.rosqvist@svedala.se

Rådet för trygghet och folkhälsa har medborgarnas trygghet och hälsa i fokus. Syftet med arbetet i rådet är att nå en samsyn kring hur trygghet, säkerhet och god folkhälsa ska uppnås utifrån ett medborgerligt och samhällsinriktat perspektiv.

En god folkhälsa är bland annat beroende av hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor. Rådets uppgift är att uppmuntra till ökad hälsomedvetenhet hos alla och bevaka att hälsoperspektivet finns med i olika sammanhang.

Trygg och säker miljö

Upplevelsen av en trygg och säker miljö är avgörande för livskvaliteten. Områden som rådet arbetar med är brottspreventiva åtgärder.

Rådets styrgrupp

Rådets styrgrupp består av kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande, kommundirektör, utbildningschef, socialchef, säkerhetschef, lokalpolisområdeschef Trelleborg samt sekreterare. Kommunstyrelsens ordförande är styrgruppens ordförande .

Styrgruppen möts fyra-fem gånger per år. De frågor som tas upp är på en strategisk nivå. Rådet i sig är inget beslutande organ utan besluten tas i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Till rådets möten kan andra aktörer i samhället att bjudas in beroende på vilka frågor som behandlas.

Rådets samordningsgrupp

Under styrgruppen finns en samordningsgrupp bestående av områdeschef för individ- och familjeomsorg och områdeschef för kultur och fritid, grundskolechef, gymnasiechef, gatu- och parkchef, chef för trygghetsvärdarna, kommunpolis samt sekreterare. Samordningsgruppen har möten både före och efter styrgruppens möten för att förbereda frågor, fördela uppdrag från styrgruppens beslut och i övrigt samordna det arbete som behöver utföras. Områdeschefen för individ- och familjeomsorgen är ordförande i samordningsgruppen.

Handlingsplan för trygghet och folkhälsa 2014-2018

Omorganisation bland rådets medlemmar

Under det sista året av nuvarande tidsperiod för rådets handlingsplan för trygghet och folkhälsa har styrgruppen beslutat, 10 april 2018, att förändra sammansättningen av medlemmar i styrgruppen i såväl som samordningsgruppen för att möta upp de förändrade behoven i kommunen.

Skiss över nu gällande organisationsstruktur för rådet

Minnesanteckningar Rådet för trygghet och folkhälsa

Vill du veta mer om hälsa och trygghet?

Här är länkar till olika informationssidor om hälsa och trygghet:

Publicerad 2016-03-24 kl 13:25
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2019-01-15 kl 15:59