Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Elevhälsa

Kontakt

Karin Sörensson
Chef resursenheten
040-626 81 53
karin.sorensson@svedala.se

Lärande och hälsa går hand i hand. Lärande förutsätter hälsa. Elevhälsoarbetet i Svedala kommun är förebyggande, fokuserar skyddsfaktorer och präglas av ett barnperspektiv.

Personalen som arbetar med elevhälsa ska genom en helhetssyn bidra till att skapa miljöer som främjar lärande och hälsa hos alla elever. Elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social- och specialpedagogisk kompetens som ett komplement i förskolans och skolans verksamhet.

Arbetssätt

  • Handleda, ge stöd och konsultation till personal och föräldrar
  • Stödja enskilda barn och ungdomar samt grupper
  • Utreda en elevs svårigheter
  • Samverka med samhällets övriga barn- och familjestödjande verksamheter
  • Bidra med sin kompetens i skolans elevhälsoarbete
  • Delta i skolans trygghetsteam

Personal

Kurator: Bidrar med psykosocial kompetens samt erbjuder stöd och konsultation till barn, ungdomar, föräldrar och personal. Är länk till bland annat socialtjänsten Ungas fritid och Första linjen. Finns på skolan som en del av Elevhälsan. Konsulters av förskolan.

Psykolog: Bidrar med psykologisk kunskap om barns utveckling, om neuropsykologi samt om relationer, organisationer och kriser. Ansvarar för psykologutredningar. Är kontakt till bland annat Barn- och ungdomspsykiatrin. Har sin arbetsplats på Navet och kan konsulteras av förskola och skola.

Skolsköterska: Följer elevernas utveckling genom återkommande hälsosamtal. Arbetar för att bevara och förbättra elevens fysiska och psykiska hälsa. Är kontakt till skolläkaren och till ungdomsmottagningen. Har det medicinska ansvaret. Är en del av Elevhälsan på varje skola.

Specialpedagog: Bidrar genom helhetssyn och handledning till ett synsätt som inriktas på att möta alla barn och elever. Har ett speciellt ansvar för elever med tal-, språk- och hörselsvårigheter och är en del av Elevhälsan på varje skola. Är kontakt till logopedmottagning.

Mer information om Elevhälsans uppdrag enligt nationella styrdokument

Elevhälsa telefonlista 2017-08

Publicerad 2016-03-23 kl 11:13
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2017-07-14 kl 14:27