Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Elevhälsa, hälsovård

Kontakt

Karin Sörensson
Chef resursenheten
040-626 81 53
karin.sorensson@svedala.se

Lärande och hälsa går hand i hand. Lärande förutsätter hälsa. Elevhälsoarbetet i kommunen är främjande och förebyggande och ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan

Elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social- och specialpedagogisk kompetens som ett komplement i förskolans och skolans verksamhet genom att

  • bidra med kompetens i skolans elevhälsoarbete
  • delta i förskolans/skolans arbete med att utforma en god lärmiljö
  • delta i skolutveckling
  • delta i förskolans/skolans värdegrunds och likabehandlingsarbete
  • handleda, ge stöd och konsultation till personal och vårdnadshavare
  • kartlägga och utreda en elevs behov i syfte att nå målen
  • stödja enskilda barn och ungdomar samt grupper
  • samverka med samhällets övriga barn- och familjestödjande verksamheter

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en egen verksamhetsgren inom elevhälsan, här ingår skolsköterskor och skolläkare. Insatsen styrs av Hälso och sjukvårdslagen (SOSFS 1997:8). EMI övertar Barnhälsovårdens uppdrag att följa barns utveckling. Den medicinska insatsen ska tillföra medicinsk kompetens samt omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet i grundskolan och gymnasieskolan.

Psykologer

Den psykologiska kompetensen ska tillföra kunskap om barns hälsa, lärande och utveckling till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. 

Kuratorer

Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det psykosociala perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan. Kuratorns roll är att minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer, inom och runt om eleven.

Språkteam

Språkteamets arbete fokuserar på tidiga insatser när det gäller barn och elever med språklig sårbarhet och hörselnedsättningar samt på att vara delaktig i arbetet kring att utveckla lärmiljön i klassrummet.

Navet

Navet är elevhälsans mötesplats på Marknadstorget i Svedala centrum. Här finns psykologer och språkteam när de inte är ute i våra verksamheter.

Första linjen

Barn och ungdomspsykiatrin "Första linjen" finns också på Navet ibland. 

För kontakt och rådgivning med Första linjen 020-51 20 20

Första linjen webbplats

Kontakt elevhälsa

Vägledning för elevhälsan- socialstyrelsen

Publicerad 2016-03-23 kl 11:13
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2020-06-22 kl 09:05