Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Radon

Kontakt

Nadia Eklund
Vik. Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Uran och radon är radioaktiva ämnen som förekommer i berg och jordarter över hela Sverige. När radium sönderfaller bildas radon, en ädelgas som är lukt- och färglös. Radonet sönderfaller i sin tur till radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Vid sönderfallet sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i kroppen och då särskilt i luftvägar och lungor. Forskning visar ett samband mellan radonhalten i luften i bostaden och risken för att utveckla lungcancer. Risken för lungcancer beror även på livsstilsfaktorer och generellt är risken för lungcancer avsevärt högre för rökare som bor i bostäder med hög radongashalt än rökare som inte gör det. Höga halter av radongas betraktas som en olägenhet för människors hälsa. Det enda sättet att ta reda på radongashalten i bostaden är genom mätningar.

Det är fastighetsägarens ansvar att vid behov låta mäta radon. Krav om mätning kan ställas med stöd av miljöbalken om det finns en välgrundad misstanke om att radon kan finnas. Vanligen sker mätning efter initiativ av fastighetsägaren som också får stå för kostnaden.

Radon i bostäder kommer från:

  • Marken under och runt om huset, genom sprickor i grunden eller där el, vatten och avlopp går in i huset
  • Byggnadsmaterialet blå lättbetong, betong av det här slaget användes främst under åren 1929-1975 
  • Hushållsvattnet – endast vatten som kommer från djupborrade brunnar i radonhaltig mark.

Riktvärden för radon

Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för att inom en generation nå en ekologisk hållbar utveckling. I Miljökvalitetsmålet 'God bebyggd miljö' anges det att byggnader och deras egenskaper år 2020 inte ska påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att:

  • Radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m³ luft, och att

Radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m³ luft.

Hos Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten kan du läsa mer om rikt- och gränsvärdena för radon i inomhusmiljö. Gränsvärden för radon i dricksvatten kan du läsa om hos Livsmedelverket. 

Folkhälsomyndighetens rikt- och gränsvärde

Strålsäkerhetsmyndighetens rikt- och gränsvärde 

Livsmedelverkets regler om dricksvatten

Läget för radon i kommunen

I Svedala kommun genomfördes 1990 en undersökning av markradon. Resultatet från denna undersökning redovisas på en så kallad radonriskkarta, kartan visar områden inom Svedala kommun med olika risknivåer för markradon. Radonhalten i marken bedöms vara normal i större delen av kommunen, men det finns även låg- såväl som nästan högriskområden. Om stora mängder jordluft läcker in finns det alltid risk för höga radonhalter inomhus. Därför bör fastighetsägare kontrollera radonhalten i sitt hus oavsett var det ligger, om det finns misstanke om att det kan finnas förhöjda halter i fastigheten.

Karta över radonriskområde i Svedala kommun

Hur gör jag en radonmätning?

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man gör radonmätningar med 10 års intervall. Vi rekommenderar att man anlitar ett företag som är ackrediterat av SWEDAC.

Mätningar ska utföras under vinterhalvåret, från 1 oktober till 30 april, för att vara tillförlitliga. Radonhalten i ett hus kan variera ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta de boende till exempel vädrar. Därför bör mätningen pågå under en relativt lång period, minst två månader.

Om du ska köpa hus och är i behov av en snabb mätning finns det även snabbare metoder med mättider mellan två dygn och två veckor. En mätning under en kort period är bara rådgivande och kan inte användas för något myndighetsbeslut som till exempel radonbidrag.

Lista över företag som är ackrediterat av SWEDAC

Åtgärder för att minska radonvärdet

Åtgärder för att minska överskridet radonvärde beror på var radonet kommer ifrån. Från och med 1 juni 2018 kan småhusägare som är i behov av att göra en radonsanering söka bidrag hos Boverket. 

Sök radonbidrag hos Boverket

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

Om du äger ett flerbostadshus är du skyldig att kontrollera din verksamhet. Detta gäller även bostadsrättsföreningar. Du som hyresvärd/bostadsrättsförening är ansvarig för att bostäderna på din fastighet inte överskrider riktvärdet för radon i inomhusluften enligt 9 kap 9 § miljöbalken.

Eftersom radon är farligt för hälsan har man ett ansvar att kontrollera att halterna inte överstiger riktvärdet samt att åtgärda för höga radonvärden. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ska se till att radonhalterna mäts och även stå för eventuell radonsanering.

Bygg- och miljönämnden har tillsynsansvaret för att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar följer bestämmelserna i miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har då även tillsyn över radonfrågor i kommunen och kan ställa krav på att mätningar ska utföras samt att åtgärder ska vidtas vid för höga halter (överskridet riktvärde, 200 Bq/m3).

Råd om radon till dig som ska köpa eller bygga:

  • Radon är inget dolt fel. Övertyga dig om att huset inte har radonproblem innan du köper.
  • Kontrollera alltid marken innan du bygger.
  • Kontrollera att byggentreprenören känner till och följer kravet på skydd mot markradon.
Publicerad 2019-06-19 kl 11:08
Sidansvarig: Matilda Hjärtstam
Uppdaterad 2020-01-17 kl 09:37