Stäng

Föräldrasamverkan

Förtroendefulla relationer mellan lärare och barnens/elevernas vårdnadshavare är viktigt eftersom det kan bidra till en ökad måluppfyllelse för barn och elever.

Kommunens förskolor och grundskolor har regelbundna föräldramöten för alla föräldrar och även ett föräldraråd. Alla föräldrar bjuds in till årligt utvecklingssamtal.

  •  Föräldrarna får information om förskolans och skolans verksamhet genom informationsbrev, e-post, föräldramöten, utvecklingssamtal och information på Infomentor.
  • Föräldrar och elever kallas till utvecklingssamtal en gång per termin eller vid behov.
  • Föräldraråd är ett rådgivande samverkansorgan där föräldrar, personal och förskolechef/rektor ingår och där övergripande frågor diskuteras.

Det är viktigt att barn och elever känner att föräldrarna är intresserade av vad de gör i skolan. Det pedagogiska ansvaret vilar på pedagogerna och skolan ledning, men alla vuxna har en viktig uppgift att aktivt följa och stödja elevens utveckling och lärande.  

Under läsåret får alla elever och föräldrar möjlighet att utvärdera verksamheten genom en elev- och föräldraenkät. Denna enkät är ett viktigt underlag för vårt fortsatta utvecklingsarbete. 

Publicerad 2016-09-19 kl 13:28
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2023-01-10 kl 09:14