Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Natura 2000

Kontakt

Jenny Ahlqvist
Naturvårdsansvarig
040-626 80 00
jenny.ahlqvist@svedala.se

Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk inom EU. Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett sådant naturområde.

Det finns två olika sorters Natura 2000-områden och de uppkommer efter två olika direktiv:

  • Fågeldirektivet (SPA) som omfattar skydd av fåglar som lever i vilt tillstånd inom EU:s område samt för deras livsmiljöer
  • Habitatdirektivet (SCI). Habitatdirektivet omfattar livsmiljöer, vars naturliga utbredningsområde inom EU är mycket litet eller har krympt avsevärt. Det handlar om unika områden som är representativa för någon av EU:s sex biogeografiska regioner.

Inom kommunen finns fem Natura 2000-områden av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet: Lemmeströtorp, Eksholm, Yddingen, Hunneröds mosse och Torup. Det finns inga Natura 2000-områden som avsatts enligt fågeldirektivet i kommunen.

Lemmeströtorp

Norr om Lemmeströ ligger ett variationsrikt område med delvis gammal bokskog, betesmarker och rikkärr. Skogen innehåller gamla bokar och ekar, samt mycket död ved vilket ger förutsättningar för bland annat svampar och vedlevande insekter. Området hyser en mycket rik fauna, och ingår i Prästaskogs naturreservat.

Eksholm

Norr om Eksholmssjön finns ett variationsrikt landskap med ädellövskog, alkärr, ängsmark och små åkerlappar. I området finns även gamla ekar och bokar som har utvecklats fritt under lång tid. Området är en viktig lokal för Ekoxen. Området ingår i Eksholms naturreservat.

Yddingen

Väster om Yddingesjön finns ett område med sumpskog och alkärr som innehåller landets enda kända förekomst av större grynsnäcka (Vertigo moulinsiana). Området saknar specifikt områdesskydd.

Hunneröds mosse

Hunneröds mosse är ett kärr som ligger i de mest kuperade delarna av backlandskapet söder om väg E65. Själva kärret ligger i en sänka omgiven av branta sluttningar. Området representerar många skiftande vegetationstyper med en mycket artrik flora. Området är värdefullt, med många hotade och sällsynta arter till exempel klockgentiana och alkonblåvinge. Stora delar av området saknar specifikt områdesskydd. Länsstyrelsen arbetar för närvarande med att bilda naturreservat för Hunneröds mosse.

Torup

Bokskogen vid Torups slott i Svedala kommun är ett mycket populärt friluftsområde för invånarna i sydvästra Skåne. Malmö kommun äger idag Torup och den tillhörande skogen på totalt cirka 350 ha. Bokskogen hyser en rik kärlväxt- och svampflora men mest exklusiv är vedinsektsfaunan. Områdets kvalitet är enligt naturvårdsverket ett stort skogsområde som till stora delar förr varit utmarksbete till Torups slott. Ett stort antal rödlistade arter har nyligen hittats i området som saknar specifikt områdesskydd. Länsstyrelsen arbetar för närvarande med att bilda naturreservat för Torup.

Publicerad 2016-05-25 kl 11:17
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2021-10-22 kl 14:01