Stäng

Använda växtskyddsmedel

Kontakt

Viktoria Olsson
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Du använder växtskyddsmedel i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter. Ett växtskyddsmedel kan vara ett kemiskt eller ett biologiskt bekämpningsmedel. Här hittar du information om när du behöver göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för att använda växtskyddsmedel.

För att yrkesmässigt få använda växtskyddsmedel måste du ha gått en behörighetsutbildning där du får lära dig mer om regler och bekämpning. Yrkesmässig användning av bekämpningsmedel kräver tillstånd eller anmälan inom vissa områden vid användning av bekämpningsmedel av klass 1, 2 och 3. 

Förbud om viss användning av växtskyddsmedel

Regeringen beslutade den 24 mars 2021 om en ändring i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. Ändringen innebär ett förbud mot användning av växtskyddsmedel inom följande områden;

 • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Anmälan

Vi kräver att du gör en skriftlig anmälan till oss på Bygg och miljö för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom dessa områden:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat

 • på banvallar

 • inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Kravet på anmälan gäller inte användning på åkermark.

Ansök om tillstånd

Du behöver tillstånd från bygg- och miljönämnden för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom dessa områden:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar

 • vid planerings- och anläggningsarbeten

 • vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor

 • ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Kravet på tillstånd gäller inte för bekämpning av invasiva arter och för bekämpning av ogräs på banvallar, då krävs enbart anmälan. Exempel på grusade och genomsläppliga ytor och hårdgjorda ytor där tillstånd krävs är gårdsplanen och ytor kring lantbrukets ekonomibyggnader eller stallar.

Ansök om tillstånd inom vattenskyddsområde

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd från bygg- och miljönämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd enligt första stycket inom hela vattenskyddsområdet (Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel NFS 2015:2, kap 6, 1§).

Obligatoriskt funktionstest

Efter den 26 november 2016 ska alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel vara godkända av Jordbruksverket. För att Jordbruksverket ska kunna godkänna sprutan krävs det att den är funktionstestad. Kravet på obligatoriska funktionstest gäller numera i hela EU. Sprutorna ska funktionstestas minst vart tredje år framöver. Det är ditt ansvar som användare av utrustningen att se till att den är godkänd när den används. Det är vi på Bygg och miljö som kommer att kontrollera att sprutorna som används vid spridning av växtskyddsmedel är godkända av Jordbruksverket. Kontrollen kommer att ingå som en del i den miljötillsyn av lantbruk som vi gör.

Integrerat växtskydd

Alla användare av växtskyddsmedel är skyldiga att tillämpa integrerat växtskydd. Avsikten med integrerat växtskydd är att minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel. Detta genom att i första hand arbeta för att förebygga växtskyddsproblem och endast använda kemisk bekämpning vid ett konstaterat behov.

Tillsynsavgift

Vi tar ut en timavgift när vi handlägger ansökningar eller prövningar. Timavgiften är 1 110 kr per timme.

Publicerad 2016-06-01 kl 15:36
Sidansvarig: Viktoria Olsson
Uppdaterad 2021-12-02 kl 15:49