Stäng

Laglighetsprövning – pröva lagligheten i kommunens beslut

Att överklaga beslut med stöd av kommunallagen kallas för laglighetsprövning. Du kan överklaga beslut som är fattade av:
- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Nämnder
- Beslut som är fattade med stöd av delegation från nämnd

Vem får överklaga?

Du kan överklaga ett beslut som fattats av kommunen om du i Svedala kommun:

  • är folkbokförd
  • äger en fastighet
  • är taxerad för kommunalskatt.

Överklaga till förvaltningsrätten

Ditt skriftliga överklagande skickar du till Förvaltningsrätten i Malmö. Förvaltningsrätten kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar. Förvaltningsrätten prövar om det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. Där prövas även om beslutet:

  • har tillkommit i laga ordning
  • handlar om något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • strider mot lag eller annan författning.

Om beslutet upphävs ska kommunen själv fattar ett nytt beslut.

Adress:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö

E-post:
forvaltningsrattenimalmo@dom.se

Tid att överklaga

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller nämndens protokoll har anslagits på Svedala kommuns digitala anslagstavla på webbplatsen. Samma överklagandetid gäller då ett beslut som fattats med stöd av delegation särskilt protokollförts och tillkännagetts på anslagstavlan.

Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande. Men om du väljer att anlita ett ombud får du betala detta själv.

Förvaltningsrätten i Malmös webbplats om laglighetsprövning

Svedala kommuns officiella anslagstavla

Publicerad 2016-03-24 kl 13:29
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2022-10-21 kl 10:46