Stäng

Beslut som rör dig själv

Om du är missnöjd med ett myndighetsbeslut som rör dig kan i du flesta fall överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Du får överklaga beslutet om det angår dig och om beslutet gått dig emot.

Förvaltningsbesvär innebär att du som privatperson överklagar ett beslut som gäller dig personligen. Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär. Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Hur överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. 

Du skriver ett brev

I ditt överklagandebrev talar du om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Tala också om vad du vill att myndigheten ska pröva och vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning. Du bör även uppge de bevis du vill åberopa och vad du vill styrka med varje särskilt bevis.

Överklagandet ska även innehålla uppgifter om person- eller organisationsnummer, postadress och adress till din arbetsplats, telefonnummer till bostad och arbetsplats, e-postadress och annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig. Undantag! telefonnummer som avser ett hemligt mobilabonnemang behöver inte uppges.

Vad händer sedan?

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet. Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Förvaltningsrätten är första instans bland förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsrättens dom eller beslut går oftast att överklaga till kammarrätten. Kammarrättens dom eller beslut går i flertalet fall att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

Nedan finns kontaktuppgifter till förvaltningsrätten i Malmö.

Förvaltningsrätten i Malmö
Postadress:  Box 4522, 203 20 Malmö
Besöksadress:  Kalendegatan 6, 211 35 Malmö
Tel: 040-35 35 00
Fax: 040-97 24 90
E-post:  forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Webbplats: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 

Publicerad 2016-03-24 kl 13:29
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2022-04-14 kl 15:30