Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Tilläggsbeloppsinformation

Kontakt

Karin Sörensson
Chef resursenheten
040-626 81 53
karin.sorensson@svedala.se

För att bidrag i form av tilläggsbelopp/extraordinära åtgärder ska utgå krävs att det måste vara fråga om omfattande stödåtgärder. Åtgärderna är omfattande och processen särskilt stöd (ingår i grundbeloppet) ska vara uttömd. Huvudregeln är att tilläggsbelopp till fristående enhet till sin storlek ska motsvara kostnaden för de extraordinära åtgärder som beviljats/erbjuds i kommunal skola.

Grundbelopp

Ett grundbelopp ska avse ersättning för undervisning med mera. I grundbeloppet ingår kostnader för utredning av barns och elevers eventuella behov av stöd och upprättande av åtgärdsprogram i skolan liksom kostnader för stöd i form av extra undervisning eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever med svårigheter att nå målen.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbeloppet ska avse ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen och vara kopplad till enskild elev. Enligt författningskrav kan det avse ersättning för assistenthjälp, anpassning av skollokaler eller andra extraordinära stödåtgärder. Enligt dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD 4314-11) ska i princip alla elevers behov av stöd tillgodoses inom ramen för grundbelopp. Tilläggsbelopp beviljas endast om eleven har ett omfattande behov av stöd som inte är förknippat med undervisningssituationen. En utredning måste visa att så är fallet.

Ansökan och beslut

Fullständigt ifylld ansökan inför nytt läsår skickas till chefen för Resursenheten senast den 15 maj. Ansökan kan också mottas löpande ex vid inflyttning av ny elev.

Beslut fattas i början av juni efter en beredning av en arbetsgrupp bestående av förskolechef, rektorer och ekonom. Chefen för Resursenheten fattar slutgiltigt beslut enligt delegation från utbildningsnämnden i Svedala kommun. Besluten är tidsbegränsade och strävan är att stödet på sikt ska upphöra.

Uppföljning

Vid läsårets slut redovisar förskolan/skolan resultatet av det stöd som erhållits enligt bifogad blankett.

Överklagan

Fristående huvudmän kan överklaga beslutet. Vill ni överklaga ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Malmö och besvära er över beslutet. Skrivelsen ska dock skickas till Utbildningsnämnden, 233 80 Svedala. I skrivelsen anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär.

Överklagandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet.

Publicerad 2018-02-14 kl 08:25
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2018-02-20 kl 16:14