Stäng

Tilläggsbeloppsinformation

Kontakt

Sara Åberg
Chef Barn- och elevhälsan
040-626 86 02
sara.aberg@svedala.se

För att bidrag i form av tilläggsbelopp/extraordinära åtgärder ska utgå krävs att det måste vara fråga om omfattande stödåtgärder. Åtgärderna ska vara särskilt kostnadskrävande och hela processen särskilt stöd (ingår i grundbeloppet) ska vara uttömd. Huvudregeln är att tilläggsbelopp till fristående enhet till sin storlek ska motsvara kostnaden för de extraordinära åtgärder som beviljats/erbjuds i kommunal skola.

Grundbelopp

Ett grundbelopp ska avse ersättning för undervisning med mera. I grundbeloppet ingår kostnader för utredning av barns och elevers eventuella behov av stöd och upprättande av åtgärdsprogram i skolan liksom kostnader för stöd i form av extra undervisning eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa barn och elever med svårigheter att nå målen.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbeloppet ska avse ersättning för extraordinära stödåtgärder och ska vara kopplad till enskilt barn eller enskild elev. Enligt författningskrav kan det avse ersättning för assistenthjälp, anpassning av skollokaler eller andra extraordinära stödåtgärder. Enligt dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD 4314-11) ska i princip alla barns och elevers behov av stöd tillgodoses inom ramen för grundbelopp. Tilläggsbelopp beviljas endast om barnet eller eleven har ett omfattande behov av stöd. En utredning måste visa att så är fallet.

Ansökan och beslut

Fullständigt ifylld ansökan skickas till resursenhetschefen Karin Sörensson för handläggning. 

Områdeschefen för grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning fattar slutgiltigt beslut enligt delegation från utbildningsnämnden i Svedala kommun. Besluten är tidsbegränsade.

Uppföljning

Vid läsårets slut redovisar förskolan/skolan resultatet av det stöd som erhållits enligt bifogad blankett.

Publicerad 2018-02-14 kl 08:25
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2020-09-23 kl 08:28