Stäng

Familjehem

Foto: Jonas Gunnarsson/Scandinav bildbyrå

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsfunktion
040-626 80 00

Ett familjehem är en familj som på uppdrag av socialnämnden öppnar sitt hem för barn eller ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Det kan gälla kortare eller längre tid.

Det kan till exempel handla om hela familjens livssituation eller om barnets eller ungdomens egna svårigheter. Det kan handla om både kortare och längre placeringar och ibland kan barnet ha behov av att stanna under hela sin uppväxt. Barnet eller ungdomen blir som en familjemedlem, och som familjehem ska man öppna sitt hem och sin familj för barnet och tillgodose barnets behov av kontakt med sina anhöriga samt samarbeta med socialtjänsten.

Vem har ansvar för vården?

Efter en familjehemsplacering är föräldrarna oftast fortfarande vårdnadshavare. Familjehemmet ansvarar för den dagliga vården och omsorgen av barnet på uppdrag av socialtjänsten. Socialtjänsten ansvarar för att barnet får den vård och omsorg det behöver.

Socialtjänstens uppgift

De flesta barn placeras i familjehem enligt Socialtjänstlagen, det vill säga frivilligt.

En mindre del av barnen är familjehemsplacerade enligt LVU (Lag om vård av unga) efter ett domstolsbeslut. En placering enligt LVU innebär att socialnämnden övertar mycket av föräldrarnas bestämmanderätt över barnen, även om föräldern fortfarande är vårdnadshavare.

Målet med familjehemsvården är att barnet, om det är möjligt, ska återförenas med sina föräldrar. Men det är inte alltid som barnet kan flytta hem igen. En återförening ska alltid ske med hänsyn till barnets bästa.

När barnet inte kan bo hemma är det viktigt att barn och föräldrar har en så bra kontakt som möjligt. Här ska socialtjänsten vara ett stöd för föräldrarna. Socialtjänst, föräldrar och familjehem behöver samarbeta för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. I socialtjänstlagen är det tydligt reglerat att socialtjänsten har ett uppföljningsansvar. Myndighetsnämnden ska överväga vården var sjätte månad, vilket i praktiken innebär att ansvariga tjänstepersoner ska vara välinformerade om hur vården fortlöper. Informationen ska vara hämtat från barnet själv, föräldrarna och familjehemmet.

Hur blir vi familjehem?

Om du och din familj är intresserade av att öppna ert hem för ett barn eller en ungdom kan du fylla i intresseanmälan att bli familjehem. Därefter ringer vi upp er för att boka en tid för hembesök, för att bekanta oss med dig och din familj.

Er intresseanmälan bevarar vi i vår "bank" tills det blir aktuellt med en placering. Då kan vi med underlag från de uppgifter vi fått göra en första bedömning. Kanske just det här barnet skulle passa ihop med er familj? Vi kontaktar er på nytt för att diskutera igenom möjligheten.

Vi gör sedan en utredning angående er familj som presenteras för socialnämndens utskott i Svedala kommun. Enligt socialtjänstlagen är det utskottet som beslutar i varje familjehemsplacering. Utredningen innebär att vi träffas flera gånger både i ert hem och på vår arbetsplats. Vi gör även registerkontroll hos polisen, socialtjänsten, kronofogden och försäkringskassan, vi tar även referenser. 
 
Här hittar ni intresseanmälan om att bli familjehem:
 

Ersättningar

Uppdrag som familjehem ger rätt till ekonomisk ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.

Arvode är en skattepliktig inkomst, som beskattas som inkomst av tjänst. Socialtjänsten gör avdrag för preliminär skatt och betalar lagstadgade avgifter.

Uppdraget att vara familjehem är inte semestergrundande. Arvodet är såväl sjukpenning- som pensionsgrundande. Det berättigar däremot inte till tjänstepension.

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet i sin familj. Omkostnaden beräknas täcka barnets normala och löpande behov för försörjning och livsföring i övrigt.

Svedala kommun följer Kommunförbundets rekommendationer när det gäller ersättningsnivån.

Krav på familjehem

Att vara familjehem är ett ansvarsfullt uppdrag och kan kännas som en utmaning. Det är viktigt att det barn som kommer till er upplever trygghet, stabilitet och framtidstro i en väl fungerande och strukturerad vardagsmiljö. Det som behövs är att ge kärlek, ha tålamod, men också kunna vara bestämd och sätta gränser.

Ett familjehem är som en vanlig familj, med särskilt mycket värme, kraft och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Det kan vara tufft ibland, men samtidigt berikande och meningsfullt.

Som familjehem ställer du och din familj upp för någon annans barn. Ni måste vara beredda på att det krävs tid och ork. Därför måste alla i familjen vara införstådda med vad det innebär att bli familjehem. Vi finns för att handleda och stödja er i uppdraget som familjehem.
 
Målet är alltid att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte att säga hur lång tid barnet stannar. Det kan vara allt från några månader, år eller en hel uppväxt.

En viktig uppgift för familjehemmet är att ge barnet stöd och hjälp till en positiv kontakt med föräldrarna. Ett familjehem ska samarbeta med föräldrar, socialtjänst, skola och andra personer som finns i barnets nätverk. Familjehemmet ska ta emot handledning. Hur handledningen ska se ut avgörs i varje enskilt fall.

Publicerad 2016-05-30 kl 11:47
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2022-03-23 kl 16:16