Stäng

Avgifter för insatser inom vård och omsorg 2023-09-01

Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka taxor och avgifter som ska gälla för Vård och omsorg i Svedala kommun. Här kan du läsa mer om de avgifter som gäller från och med den1 januari 2024.

Vad påverkar din avgift?

 • Hur mycket hjälp och stöd du har.
 • Dina inkomster för innevarande år.
 • Förbehållsbelopp (minimibelopp och bostadskostnad).
 • Prisbasbelopp som årligen bestäms av regeringen och Konsumentverkets beräkningar som innebär att kommunens avgifter och högkostnadsskydd räknas om.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet sätter en gräns för vad kommuner får ta ut i avgift från dig.

Den högsta sammanlagda avgiften för hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvårdsavgift, dagverksamhet, hjälpmedelsabonnemang och korttidsboende är 2 575 kronor per månad.

Kostavgift i korttidsboende och särskilt boende, trygghetshotell samt matdistribution ingår dock inte i högkostnadsskyddet.

Hur beräknas din avgift?

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är din betalningsförmåga. För att fatta beslut om vilken avgift du ska betala räknar kommunens avgiftsadministratör ut ditt avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet är det som blir kvar när förbehållsbeloppet dragits av från nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatt) inklusive bostadstillägg/­bostads­bidrag.

Förbehållsbelopp

I förbehållsbeloppet ingår minimibelopp (normala levnadskostnader) och bostadskostnad.

Minimibelopp (normala levnadskostnader)

Beloppet är den summa som ska täcka normala levnadskostnader enligt det nationella prisbasbeloppet. Beloppet kan höjas om du har fördyrade levnads­kostnader. Kommunen ska då i varje fall pröva om du har varaktigt återkom­mande kostnader som kan betraktas som normal levnadskostnad. Det kan till exempel handla om fördyrad kost eller kostnader för god man/förvaltare.

Minimibeloppets storlek, from 2024-01-01:

Familjesammansättning och belopp per månad i kronor:

Ensamstående, 7062kr

Sammanlevande makar och sammanboende, per person, 5762kr

Tillägg för personer under 65 år med funktionsned­sättning:

Ensamstående, 706kr

Sammanlevande makar och sammanboende, 576kr

Tillägg för färdiglagad mat för personer som bor på särskilt boende, 318kr

Tillägg för färdiglagad mat för personer som bor på korttidsplats, 270kr

Tillägg för matdistribution/matabonnemang 15 portioner per månad eller fler för personer som bor i ordinärt boende, 1115kr

Generellt avdrag för personer som bor i särskilt boende för sådant som ingår i hyran och avgiften, 720kr

Bostadskostnad

Varje myndig person som stadigvarande bor i bostaden betalar sin del av den totala bostadskostnaden. Om hushållsel, avgift för kabel-TV eller garageplats ingår i hyran för bostads-/hyresrätt avräknas dessa kostnader.

Bostadskostnader i egen fastighet beräknas enligt Pensionsmyndighetens schabloner. Se Pensionsmyndighetens webbplats, www.pensionsmyndigheten.se

Inkomstförfrågan

För att din avgift ska kunna räknas ut ska du lämna in aktuella uppgifter om din inkomst. Detta gör du genom att fylla i en blankett om inkomstförfrågan. Blanketten finns hos kommunens Kundservice, kommunens avgiftsadministratör eller som e-tjänst.

Inkomstförfrågan för beräkning av avgift inom Vård och omsorg

Om du inte lämnar in dina aktuella inkomstuppgifter debiteras du full avgift enligt kommunens taxa. När du lämnar in dina inkomstuppgifter görs en ny beräkning av avgiften upp till tre månader tillbaka i tiden.

Som inkomst räknas de inkomster som du beräknas ha de närmaste tolv månaderna samt inkomster av kapital den 31 december föregående år.

Ditt civilstånd påverkar hur dina inkomster beräknas. Nettoinkomsten för makar och registrerade partners räknas samman och delas i två lika delar. För sam­bor räknas inkomsterna var för sig men bostadskostnaden delas mellan dem.

Vad kostar dina insatser?

Avgiftens storlek för de olika insatserna inom äldreomsorgen varierar. Den kan vara en bestämd summa eller variera beroende på i vilken omfattning insatsen ges.

När du bor i ordinärt boende

Hemtjänst

Omvårdnadsbehovet delas in i fyra olika nivåer.

Nivåtaxa inom hemtjänsten

Nivå Antal hemtjänsttimmar per månad Avgift (andel av ditt avgiftsutrymme)
1 1-10 timmar 25%
2 11-20 timmar 50%
3 21-30 timmar 75%
4 31 timmar och däröver 100%

Hemtjänstavgift ingår i högkostnadsskyddet.

Matdistribution/matabonnemang

Avgift för matdistribution/matabonnemang är 76 kronor per portion och ingår inte i högkostnadsskyddet.

Matabonnemang gäller för Stella dagcentral, Träffpunkten Furen 2 och gemensamhetslokalen Juvelen i Bara.

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 301 kronor per månad och ingår i högkostnads­skyddet.  

Hemsjukvårdsavgift

Avgiften för hemsjukvård är 218 kronor per dag, oavsett antal besök eller insatser under dagen och ingår i högkostnads­skyddet.

Dagverksamhet Vårat gäng

Avgiften för dagverksamhet Vårat gäng är218 kronor per dag och ingår i högkostnads­skyddet.

Hjälpmedelsabonnemang

Avgiften för lån av hjälpmedel är 76 kr per månad oavsett antal hjälpmedel och ingår i högkostnadsskyddet.

Korttidsboende

 • Omvårdnadsavgiften är 113 kronor per dag och ingår i högkostnads­skyddet.
 • Kostavgiften är 120 kronor per dag och ingår inte i högkostnads­skyddet.

Trygghetshotell

Avgift för trygghetshotell är 233 kronor per dag och ingår inte i högkostnadsskyddet.

När du bor i särskilt boende

Kostnaden för särskilt boende är uppdelad i tre delar:

 1. Hemtjänstavgift omfattande service och omvårdnad för dig som bor i särskilt boende tas ut efter nivå 4 enligt tabell Nivåtaxa inom hemtjänsten. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.  
 2. Hyran ingår inte i högkostnadsskyddet.
 3. Kostavgift i särskilt boende är 3 648 kronor per månad och ingår inte i högkostnadsskyddet.  

Läs mer om hyror särskilt boende här

Hur får du beslut om din avgift?

Beslut om din avgift skickas till dig via post.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det enligt den besvärshän­visning som följer med beslutet.

När och hur betalar du din avgift?

Avgiften betalas en gång per månad i efterskott. Faktura från Svedala kommun skickas till dig eller den person du anmält som fakturamottagare. Om du har en digital brevlåda så kommer fakturan att gå dit. Du kan även betala via e-faktura eller autogiro. 

Här hittar du mer information om e-faktura och autogiro

Ändring av avgift

Avgiften kan komma att ändras om inkomst, civilstånd, bostadskostnad, bostads-tillägg/bostadsbidrag eller förbehållsbelopp ändras.

Avgiften kan även ändras om de insatser som du har blivit beviljad förändras på något sätt.

Frånvaro hemtjänst/särskilt boende

Om du har frånvaro mer än 24 timmar minskas avgiften för service och omvårdnad samt kostavgift för det antal dagar du inte har haft någon insats. Planerad frånvaro måste meddelas minst två dagar i förväg.

Vid vistelse på sjukhus reduceras avgiften från första dagen.

Det görs inget avdrag på hyran för dig som bor i särskilt boende.

Dubbla bostadskostnader

Vid inflyttning till särskilt boende kan avgiften i vissa fall reduceras upp till upp till tre månader om dubbel bostadskostnad uppstår när särskilt boendehyran förfaller. Särskild blankett finns hos kommunens kundser­vice, kommunens avgifts-administratör eller som e-tjänst.

Här finns e-tjänst samt blankett för ansökan avgiftsreducering för dubbel bostadskostnad

Tänk på

 • Om du inte lämnar in dina aktuella inkomstuppgifter debiteras full avgift enligt kommunens taxa. När du lämnar in dina inkomstuppgifter görs en ny beräkning av avgiften upp till tre månader tillbaka i tiden.
 • Glöm inte att du är skyldig att lämna in nya uppgifter till kommunens avgifts­administratör om du får ändrade förhållanden som kan påverka din avgift.
Publicerad 2023-07-05 kl 10:46
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2024-01-17 kl 17:04