Stäng

Översiktsplan 2018

Kollage: Ranelid

Kontakt

Strategisk planeringsenhet
040-626 80 00
strategiskplanering@svedala.se

Översiktsplan 2018 ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. Översiktsplanen bygger på det goda livet och hur vi som kommun ska utveckla oss på ett hållbart sätt.

Svedala ska huvudsakligen växa i tätorterna Svedala, Bara och Klågerup för att skapa hållbar utveckling i lägen där det finns eller kan skapas förutsättningar för god kollektivtrafik. Översiktsplanen möjliggör cirka 2 600 nya bostäder fram till år 2045 genom nybyggnation och förtätning. Vid utbyggnad ska det planeras åtgärder för att minska klimatförändringar. Det ska även planeras för blågrön struktur för bland annat dagvattenhantering och rekreation som samtidigt ökar den biologiska mångfalden.

Svedalas översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 28 november 2018 och planen fick laga kraft 11 mars 2020.

Översiktlig planering — vad är en översiktsplan och om processen för översiktsplanering

Vad händer sedan med översiktsplanen?

Vi arbetaar vidare med översiktsplanens intentioner i kommande planering och uppföljning där översiktsplanen är vägledande för efterföljande beslut.

Den digitala översiktsplanen är inte längre tillgänglig. Vi hänvisar istället till pdf-filerna.

Ladda ner översiktsplanen som pdf-filer:

Förtydligande gällande landsbygdens utveckling

Plan- och exploateringsutskottet beslutade 3 maj 2021 om ett förtydligande om att översiktsplanen, vad gäller utveckling i de byar som markerats som ”1 – restriktiv tillväxt” och ”2 – viss tillväxt”. Utanför de utbyggnadsområden som anges i översiktsplanens kapitel 3.1 Utbyggnadsområden finns inte stöd i planen för att bygga mer än enstaka hus. Hela förtydligandet finns i följande dokument:

Tjänsteskrivelse om förtydligande avseende tolkning av översiktsplanens riktlinjer för landsbygdens utveckling (pdf)

Beslutsunderlag

Antagande av Översiktsplan 2018 Svedala kommun - beslut från kommunfullmäktige 2018-11-28

Publicerad 2018-04-20 kl 08:06
Sidansvarig: Karolina Johnsson
Uppdaterad 2024-04-05 kl 12:05