Stäng

Cisterner

Kontakt

Elin Viggh
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

En cistern som innehåller brandfarlig vätska eller spillolja måste du kontrollera regelbundet. Den ska vara i ett bra skick så att den inte riskerar att läcka. Det är också viktigt att du placerar den så att den inte förorenar mark eller vatten om den trots allt skulle läcka. Om en cistern skulle läcka kan mark, grundvatten och vattendrag bli skadade. Du som äger cisternen blir ansvarig om en sanering behövs.

Ska du installera en ny cistern?

När du installerar en cistern större än 1 kubikmeter som ska innehålla brandfarlig vätska eller spillolja ska du informera Bygg och miljö skriftligt minst fyra veckor innan installationen. Informationskravet gäller också om du ska förvara brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, oavsett cisternens storlek. Bygg och miljö tar ut en avgift för anmälan enligt gällande taxa.

Du ska också lämna in kopia på protokoll från kontroller gjorda enligt föreskrifter utfärdade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (till exempel periodisk kontroll) till Bygg och miljö.

Tänk också på följande:

  • Cisternen ska ha sekundärt skydd (dubbelmantling eller invallning.
  • Placera cisternen minst 50 meter från närmaste dricksvattenbrunn.
  • Minska risken för att den blir påkörd genom att förse den med påkörningsskydd.
  • Placera cisternen på en plan och hårdgjord yta.
  • Ha ett droppskydd eller spillplåtar där det finns risk för läckage, så att du snabbt kan upptäcka spill och eventuella läckage. Även små läckage, som pågår under längre tid, kan medföra att grundvatten förorenas.
  • Löv, högt gräs, buskar m.m. som ligger mot cisternen ökar risken för rostangrepp.

Ta cistern ur bruk

Om du slutar att använda en cistern ska du tömma och rengöra den.

Ligger cisternen under marken, ska den i första hand grävas upp och tas bort. Om du upptäcker en förorening i marken kring cisternen ska du direkt kontakta Bygg och miljö. Påfyllningsrör, avluftningsledning och andra friliggande rördelar ska tas bort. Om det inte går att gräva upp cisternen, bör du fylla den helt med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador.

Nivåmätare som innehåller kvicksilver och avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall. Det får transporteras och tas omhand endast av företag som har tillstånd för detta.

När cisternen tagits ur bruk ska du skriftligt anmäla det till Bygg och miljö. Tillsammans med anmälan ska du också skicka ett intyg på att cisternen är tömd, rengjord och bortfraktad. Anmälan är avgiftsfri.

Miljösanktionsavgift

Vi tar ut en miljösanktionsavgift om du inte informerar oss på Bygg och miljö vid installation av en ny cistern.

Publicerad 2016-05-20 kl 10:54
Sidansvarig: Elin Viggh
Uppdaterad 2023-01-02 kl 13:55