Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Cisterner

Kontakt

Elin Viggh
Miljöinspektör
040-626 82 10
elin.viggh@svedala.se

Vem är ansvarig?

Alla cisterner inklusive farmartankar och villaoljecisterner omfattas av besiktningskrav. Naturvårdsverket och Sprängämnesinspektionen har utfärdat regler för hur en cistern för eldningsolja, dieselolja, spillolja eller brandfarliga vätskor ska installeras och kontrolleras. Men det är cisternägaren som är ansvarig för att föreskrifterna följs och att hantering och förvaring därmed sker på rätt sätt. 

Syftet med reglerna är att förhindra risken för läckage av dessa vätskor som kan få förödande konsekvenser för mark, vatten, växter och djur och som kan medföra kostsamma saneringsinsatser. En liter utläckt olja räcker för att göra en miljon liter vatten odrickbart. Alla cisterner och rörledningar blir med åren utsatta för slitage och skador. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Skadorna kan ofta endast upptäckas vid en kontroll eller besiktning av cisternen.

Kontroll av cistern (farmartankar)

Följande cisterner med brandfarlig vätska (eldnings-/diesel-/spillolja) ska kontrolleras av ackrediterat kontrollorgan enligt NFS 2003:24.

  • Cisterner ovan mark med volym 1-10 m³ (även inomhuscisterner)
  • Cisterner i mark med volym från 1 m³
  • Cisterner ovan mark med ledningar i mark eller golv med volym från
  • 1 m³ (även inomhuscisterner)

En cistern som har gott korrosionsskydd, en så kallad K-cistern eller en skyddad S-cistern, ska kontrolleras vart 12:e år. Har cisternen sämre korrosionsskydd, en så kallad S-cistern, ska den kontrolleras vart 6:e år.

Kopia på kontrollrapporten från den senaste cisternkontrollen ska kunna visas upp på begäran av bygg- och miljökontoret.

Cisterner med en större volym än ovan ska också genomgå kontroll av ackrediterat kontrollorgan. Dock regleras kontrollen i sprängämnesinspektionens föreskrift SAIF 1995:3. För ytterligare information se rubriken "Tillstånd för brandfarlig vara".

Cistern inom vattenskyddsområde

En cistern som installerats efter den 6 juni 1990 och är placerad inom vattenskyddsområde ska ha sekundärt skydd. Syftet med ett sekundärt skydd är bland annat att få ett extra skydd vid läckage och att öka möjligheten till omhändertagande av eventuellt spill eller läckage. Sekundärt skydd kan till exempel innebära att cisternen är invallad eller dubbelmantlad. Det sekundära skyddet ska rymma minst halva den lagrade volymen, dock minst den största behållarens volym. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte cisterner belägna i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under kontinuerlig uppsikt.

Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska en informationsskylt om "vattenskyddsområde" vara uppsatt. Informationsskylten ska vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan varaktig märkning.

Inom vattenskyddsområde ska kontroll av cistern ske med samma intervall som för andra cisterner om den har sekundärt skydd. Om en cistern inte har krav på sekundärt skydd ska en K-cistern och en skyddad S-cistern kontrolleras vart 6:e år och en S-cistern vart 3:e år.

Regler vid installation och revision

Bygg- och miljökontoret ska informeras skriftligt i god tid (minst fyra veckor) innan installation. Cisterner som installeras inomhus med rörledningar ovan mark/golv/vägg utanför vattenskyddsområde är dock undantagna från informationsplikten. 

Installationskontroll

Installationskontroll ska utföras av cisternen efter avslutad tillverkning och i samband med installation. Kontrollrapporten från installationskontrollen skickas in till Bygg- och miljökontoret.

Revisionskontroll

Revisionskontroll ska utföras när en cistern:

  • Har genomgått omfattande reparationer eller ändringar.
  • Kan ha tagit skada.
  • Ska användas under väsentligt ändrade driftförhållande.
  • Har flyttats (gäller endast stationära anordningar som kräver omfattande installation).

Kontrollrapporten från revisionskontrollen skickas in till Bygg- och miljökontoret.

Cistern som tas ur bruk

Cistern och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Påfyllningsröret och avluftningsledningen samt märkning och skyltning ska tas bort så att cisternen inte kan återfyllas av misstag. Cisternen bör i första hand avlägsnas, men om det inte är möjligt ska den fyllas med sand. (Sandfyllning gäller cisterner under mark.) Skriftligt intyg (avställningsrapport) ska inkomma till Bygg och miljökontoret. Avställningsrapporten ska innehålla uppgifter om vilken fastighet och adress cisternen stod på, volymen på cisternen, om möjligt tillverkningsnummer, hur det farliga avfallet omhändertagits, samt om tanken skrotats eller används i annat syfte. Ackrediterade kontrollföretag utfärdar vanligtvis ett skrotningsintyg till kunden när de ombesörjer bortforslandet av cisternen.

Miljösanktionsavgift

Från och med 1 januari 2007 har det införts miljösanktionsavgifter för ett flertal överträdelser gällande cisterner. Om man inte informerar bygg- och miljönämnden vid installation av en ny cistern är miljösanktionsavgiften 1 000 kr. Vid utebliven installations- eller revisionskontroll är avgiften 3 000 kr. Om man inte utför återkommande kontroll inom angivna intervall är avgiften 2 000 kr. Miljösanktionsavgifter tillfaller staten.

Tillstånd för brandfarlig vara

Den som hanterar brandfarliga gaser eller vätskor i större mängder kan behöva tillstånd från Räddningstjänsten. 

Publicerad 2016-05-20 kl 10:54
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-05-20 kl 10:59