Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Digital anslagstavla

Detta är Svedala kommuns officiella anslagstavla.

Här hittar du tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden av protokoll från kommunstyrelsens och de olika nämndernas sammanträden och övriga kungörelser och underrättelser.

Sedan 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag och i den anges att  varje kommun ska ha en digital anslagstavla. Den digitala anslagstavlan ersätter den tidigare fysiska anslagstavlan.

Hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktige

Här lägger vi ut kallelser och mötesprotokoll från kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse och nämnder

Här lägger vi ut mötesprotokoll från kommunens nämnder: kommunstyrelse, bygg- och miljönämnd, teknisk nämnd, utbildningsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, socialnämnd samt valnämnd.

Kungörelser, underrättelser och särskilt protokollförda beslut

Här lägger vi ut information om beslut som fattats som inte anmäls till nämnd samt övriga underrättelser och kungörelser.

 • Kungörelse om samråd för förslag till detaljplan

  Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har upprättat förslag till detaljplan för del av fastighet Svedala 315:17 m fl, "NYGÅRDS DAMMAR", Svedala, Svedala kommun, Skåne län

 • Kungörelse Värby 44:566

  En ansökan om bygglov för förlängning av tillfällig uppställning av bodar har inkommit för fastigheten Värby 44:566, diarienummer BM-2020-1176. Placeringen sker på punktprickad mark som är avsett för parkering inom område planlagt för Vård och Centrumverksamhet, vilken inte får bebyggas. Ansökan bedöms strida mot detaljplanen, men åtgärden är placerad på marken under begränsad tid.

 • Kungörelse Svedala 306:102

  En ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till kommunal verksamhet har inkommit för fastigheten Svedala 306:102. Gällande detaljplan tillåter dock endast bostäder.

 • Underrättelse om samråd om förslag till detaljplan

  Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Svedala 122:88 m.fl., PADEL i Svedala, Skåne län.

 • Kungörelse om laga kraft

  Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl., "Sturup Park etapp 2", i Svedala kommun, Skåne län

Publicerad 2017-12-01 kl 13:56
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2020-09-10 kl 11:48