Stäng

Gymnasiesärskola

Kontakt

Sara Åberg
Chef Barn- och elevhälsan
040-626 86 02
sara.aberg@svedala.se

Gymnasiesärskola är ett alternativ till vanliga gymnasiet för elever som inte bedöms kunna nå upp till gymnasiets kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar.

Vad är gymnasiesärskola?

Undervisningen i gymnasiesärskolan syftar till att ge utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan. Den följer samma läroplan men kursplanerna är anpassade för gymnasiesärskolans elever.

I gymnasiesärskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Målen är inte lika högt ställda som i gymnasiet och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar.

Gymnasiesärskola

Målgruppen för gymnasiesärskolan är ungdomar vars skolplikt har upphört, som påbörjar utbildningen före utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år, och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav för att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar. Svedala kommun har inte gymnasiesärskola utan samarbetar med grannkommuner om behov av särskoleplats finns.

Skolverkets information om gymnasiesärskola

Publicerad 2016-03-23 kl 11:20
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2022-04-22 kl 13:16