Stäng

Inackorderingsstöd

Kontakt

Lena Johansson
Administratör
040-626 87 86
lena.johansson@svedala.se

Enligt 15 kap. 32 § skollagen (2010:800) ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elev, som går i gymnasieskola med offentlig huvudman och som behöver inackordering på grund av skolgången.

Stödet kan beviljas om man på grund av lång resväg behöver inackordering på studieorten. Vid studier på fristående skola eller på skola med riksantagning hänvisas till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Skyldigheten att lämna inackorderingsbidrag gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

För att bidrag ska beviljas krävs att

  • eleven är folkbokförd i Svedala kommun
  • att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst 50 km enkel resa eller en restid mellan bostad och skolan som uppgår till minst 3 timmar/dag
  • att eleven går i offentlig gymnasieskola inom Skånes samverkans-område eller går en utbildning som inte finns inom samverkansområdet
  • att eleven är mottagen i första hand på sökt utbildning
  • att eleven studerar på heltid och bor inackorderad på studieorten

Kommunen ska meddelas så snart exempelvis folkbokföringsadressen ändras, om studier inte påbörjas eller om studier avbryts.

Ersättningsnivåer för 2023

Grundbeloppet för inackorderingsbidraget uppgår till 1/30 av prisbasbeloppet. För läsåret 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kr vilket ger följande belopp.

Avstånd mellan bostad och skola, km Del av prisbasbelopp/månad Bidrag / månad
50-200 1/30 1 750 kr
201-500 1/30+500 kr 2 250 kr
501- 1/30+1000kr 2 750 kr

Utbetalningsperiod Inackorderingsbidraget beviljas för 4 månader under höstterminen (september-december) och 5 månader under vårterminen (januari-maj).

Ansökan ska skickas tillsammans med antagningsbesked och hyreskontrakt till följande adress: Svedala kommun, Utbildning, 233 80 Svedala

Ansökan om inackorderingsstöd

Publicerad 2016-03-24 kl 10:35
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2023-01-11 kl 09:11