Stäng

Inackorderingsstöd

Kontakt

Lena Johansson
Administratör
040-626 87 86
lena.johansson@svedala.se

Enligt 15 kap. 32 § skollagen (2010:800) ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elev, som går i gymnasieskola med offentlig huvudman och som behöver inackordering på grund av skolgången.

Har du lång resväg till din gymnasieskola och därför väljer ett boende närmare skolan, har du möjlighet att söka inackorderingstillägg. Det är inte möjligt att ha både inackorderingstillägg och resekort (skolbiljett) samtidigt.

Vid studier på fristående skola eller på skola med riksantagning hänvisas till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Skyldigheten att lämna inackorderingsbidrag gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

För att bidrag ska beviljas krävs att

  • eleven är folkbokförd i Svedala kommun
  • att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst 50 km enkel resa eller en restid mellan bostad och skolan som uppgår till minst 3 timmar/dag
  • att eleven går i offentlig gymnasieskola inom Skånes samverkans-område eller går en utbildning som inte finns inom samverkansområdet
  • att eleven är mottagen i första hand på sökt utbildning
  • att eleven studerar på heltid och bor inackorderad på studieorten
  • att eleven inte uppbär resebidrag

Kommunen ska meddelas så snart exempelvis folkbokföringsadressen ändras, om studier inte påbörjas eller om studier avbryts.

Vid ändrade förhållanden ska detta omgående meddelas Svedala kommun. Om ungdomen flyttar från kommunen är ungdomen inte längre berättigad till ett resekort och detta resekort att spärras.
I händelse av flytt till annan kommun gör du en ny ansökan om resekort hos din nya hemkommun.

Ersättningsnivåer för 2024

Grundbeloppet för inackorderingsbidraget uppgår till 1/30 av prisbasbeloppet. För läsåret 2024 är prisbasbeloppet 58 500 kr vilket ger följande belopp.

Avstånd mellan bostad och skola, km Del av prisbasbelopp/månad Bidrag / månad
50-200 1/30 1 950 kr
201-500 1/30+500 kr 2 450 kr
501- 1/30+1000kr 2 950 kr

Utbetalningsperiod Inackorderingsbidraget beviljas för 4 månader under höstterminen (september-december) och 5 månader under vårterminen (januari-maj).

Ansökan ska skickas tillsammans med antagningsbesked och hyreskontrakt till följande adress: Svedala kommun, Utbildning, 233 80 Svedala

Ansökan om inackorderingsstöd

Publicerad 2016-03-24 kl 10:35
Sidansvarig: Alexandra Kvist
Uppdaterad 2024-01-10 kl 09:22