Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Inackorderingsstöd

Kontakt

Lena Johansson
Administratör
040-626 87 86
lena.johansson@svedala.se

Enligt 15 kap. 32 § skollagen (2010:800) ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elev, som går i gymnasieskola med offentlig huvudman och som behöver inackordering på grund av skolgången.

Stödet kan beviljas om man på grund av lång resväg behöver inackordering på studieorten. Vid studier på fristående skola eller på skola med riksantagning hänvisas till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Skyldigheten att lämna inackorderingsbidrag gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

För att bidrag ska beviljas krävs att

  • eleven är folkbokförd i Svedala kommun
  • att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst 50 km enkel resa eller en restid mellan bostad och skolan som uppgår till minst 3 timmar/dag
  • att eleven går i offentlig gymnasieskola inom Skånes samverkans-område eller går en utbildning som inte finns inom samverkansområdet
  • att eleven är mottagen i första hand på sökt utbildning
  • att eleven studerar på heltid och bor inackorderad på studieorten
  • att eleven inte uppbär resebidrag

Kommunen ska meddelas så snart exempelvis folkbokföringsadressen ändras, om studier inte påbörjas eller om studier avbryts.

Ersättningsnivåer 

Grundbeloppet för inackorderingsbidraget uppgår till 1/30 av prisbasbeloppet. För 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr vilket ger följande belopp.

Avstånd mellan bostad och skola, km Del av prisbasbelopp/månad Bidrag / månad
50-200 1/30 1 493 kr
201-500 1/30+500 kr 1 993 kr
501- 1/30+1000kr 2 493 kr

Om det under del av studietiden ingår studier i annat land, kan eleven hos hemkommunen ansöka om inackorderingsbidrag för denna del av studieperioden. Bidraget uppgår till 1/30 av prisbasbeloppet. För 2016 är det 1 477 kr per månad.

Utbetalningsperiod Inackorderingsbidraget beviljas för 4 månader under höstterminen (september-december) och 5 månader under vårterminen (januari-maj).

Ansökan ska skickas tillsammans med antagningsbesked till följande adress: Svedala kommun, Utbildning, 233 80 Svedala

Ansökan om inackorderingsstöd

Publicerad 2016-03-24 kl 10:35
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2017-07-14 kl 15:02