Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Brukarundersökning funktionshinder

Kontakt

Maria Danielsson
Områdeschef
040-626 81 61
maria.danielsson@svedala.se

I höst kommer Svedala kommun att delta i SKLs nationella brukarundersökning. Det är första gången.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stödjer genomförandet tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och sysselsättning/daglig verksamhet enligt SoL och LSS. SKL har ett samarbetsavtal med företaget Neonova som tillhandahåller webbenkätverktyget Pict-O-Stat.

Syftet med undersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom gruppbostäder och daglig verksamhet jämlikt LSS. Måtten kan sedan användas för jämförelser mellan kommuner och över tid.

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden har valts utifrån de områden som finns i öppna jämförelser och förutsättningar för att genomföra en brukarenkät inom respektive verksamhet. Sex enkäter har utformats för följande verksamhetsområden:

  1. Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad
  2. Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad
  3. Vuxna med boende enligt SoL, (socialpsykiatri)
  4. Vuxna med boendestöd enligt SoL
  5. Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS
  6. Vuxna med sysselsättning inom socialpsykiatri (beslut enligt SoL eller öppen, strukturerad verksamhet – inte träffpunktsverksamhet eller liknande)

Svedala kommun kommer att mäta inom två av dessa områden, nämligen:

  • Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad 
  • Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS 

Samtliga enkäter gäller utförandedelen i respektive verksamhet. Varje enkät omfattar åtta frågor.

Kvalitetsområden

Frågorna i enkäterna avser att fånga tre kvalitetsområden: självbestämmande, trygghet och bemötande. Enkäterna innehåller en bakgrundsfråga om kön, två frågor inom respektive kvalitetsområde samt en mer övergripande och sammanfattande fråga om trivsel.

Resultat och analys

SKL och RKA får tillgång kommuners resultat via Pict-O-Stat och Neonova.

Resultatet presenteras på kommun- och enhetsnivå i kommun- och landstingsdatabasen Kolada i mitten av januari 2017.

I Kolada är det möjligt att göra jämförelser med de andra deltagande kommunerna och (där så är möjligt) enheterna.

Det är också möjligt att jämföra med annan statistik, exempelvis från Öppna Jämförelser. Kommunen har tillgång till sitt eget resultat, på kommun- och enhetsnivå, via Pict-O-Stat.

Publicerad 2016-09-01 kl 14:16
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2017-04-03 kl 13:35