Stäng

Bostadsanpassningsbidrag

Kontakt

Kundservice
Administratör av bostadsanpassningsbidrag
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning för att anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vad är ett bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning. För bidraget kan du anpassa fasta funktioner i bostaden så att din vardag blir enklare. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova, sköta hygien, laga mat, äta och ta dig in och ut ur bostaden. En förutsättning är att anpassningsåtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel. Det gäller oavsett om du äger din bostad eller bor i en hyresrätt/bostadsrätt.

Exempel på åtgärder du kan söka bidrag för:

  • anpassa trösklar
  • anpassa duschplats
  • montera räcken och ledstänger
  • bygga ramper
  • installera spisvakt

Vem kan få bidrag?

Det är endast du som har en varaktig funktionsnedsättning som kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Du kan inte få bidrag till bostadsanpassning om du har en tillfällig sjukdom eller genomgår rehabilitering. För att få bostadsanpassningsbidrag behöver du vara folkbokförd på adressen som du söker för. 

Vårdnadshavare om personen är under 18 år

Om personen med funktionsnedsättning är under 18 år kan föräldrarna skicka in ansökan. Om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet så är också båda förmyndare för barnet. Det innebär att båda föräldrarna ska skriva under ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Så här ansöker du om bostadsbidrag

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag via vår e-tjänst eller genom att fylla i en blankett och skicka den till kommunen. Du kan också hämta en ansökningsblankett hos Kundservice.

En komplett ansökan ska innehålla ansökan, intyg, fastighetsägarens skriftliga medgivande och en offert som visar vad åtgärden kommer att kosta. Om har fyllt i en pappersblankett, skickar du den till Svedala kommun, Kundservice, 233 80 Svedala. När din ansökan kommit in till oss registreras den och du kommer att få ett brev att vi har tagit emot din ansökan.

Ansökningsblankett

Har du frågor om hur du fyller i den är du välkommen att kontakta Kundservice.

Intyg från sakkunnig till exempel arbetsterapeut eller läkare

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som beskriver och styrker ditt behov av bostadsanpassning. Kontakta arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare. Den sakkunniges roll är att göra en medicinsk bedömning och därefter skriva ett intyg.

Fastighetsägarens skriftliga medgivande krävs

Om du inte är ensam ägare av din bostad, är ett av villkoren för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas, att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen lämnar medgivande till anpassningen.

Även nyttjanderättshavare behöver ge sitt medgivande till anpassningar som är inne i bostaden. Med nyttjanderättshavare menas personer som utöver sökande står på hyreskontraktet eller bostadsrättskontraktet

Offert och eventuellt ritning från entreprenör

Till ansökan behöver du lämna in offert på anpassningsarbetet. Kontakta en entreprenör som har F-skattsedel och som är behörig att göra arbetet du ansöker om. Arbetet måste följa gällande bygglagstiftning. Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassningen.

Handläggningen

Du blir tilldelad en personlig handläggare som fattar beslut om din rätt till bidrag för bostadsanpassning. Ibland behöver handläggaren göra ett hembesök eller be om kompletteringar innan det går att ta ett beslut.

Du kommer att få ett skriftligt beslut med post hem till dig. Bidragets storlek motsvarar den skäliga kostnaden för anpassningen. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Information om hur du går till väga får du med ditt beslut.

När ditt ärende är komplett påbörjas det av en handläggare inom tre veckor från ankomstdatum. Handläggaren arbetar sedan skyndsamt för att utreda och komma till ett beslut. Beroende på hur komplext ärendet är, tar det olika lång tid.

Beställning av arbete

Om du blir beviljad bidrag ansvarar du själv för beställning av arbetet och för betalning till entreprenören. Kopia på fakturan skickar du till handläggaren och kommunen betalar ut beviljad summa efter att anpassningen eller reparationen är utförd. Handläggaren kan behöva kontrollera anpassningsarbetet efter det att det är utfört.

Reparationer och underhåll 

Det är du som äger och ansvarar för utrustningen som du fått bidrag för. Därför ska du räkna med utgifter för normalt underhåll och reparationer.

Reparationsbidrag kan i vissa fall beviljas till reparationer av tekniskt avancerade anordningar. Om din beviljade anordning behöver repareras ska du kontakta en entreprenör för felsökning och begära in en offert på reparationskostnaden. I offerten ska framgå orsak till felet. Som underlag till beslut behöver kommunen en specificerad offert eller specificerad fakturakopia.

Beställer du själv reparationen före det att du fått ett bifallsbeslut, kan du komma att få stå för kostnaden själv. Reparationer som behöver göras på grund av skadegörelse, brister i underhållet av bostaden eller att du hanterat utrustningen på fel sätt kan du inte få bidrag för.

Fyll i den blankett som heter ”Ansökan om bostadsanpassningsbidrag” när du söker ett reparationsbidrag. Blanketten finns här på hemsidan eller så kan du hämta en i Kundservice.

Återställningsbidrag

Ägare av bostadshus kan ha rätt till bidrag för återställning av anpassningsåtgärder i eller i anslutning till hyresrätt eller ett en- och tvåbostadshus som hyrs ut samt i anslutning till bostadsrättslägenhet och ägarlägenhetsfastigheter. För att bidrag ska kunna beviljas måste anpassningsåtgärden vara till nackdel för andra boenden.

Om du äger din fastighet utgår inte något återställningsbidrag, du ansvarar själv för att ta bort anpassningen.

Begränsningar i bidraget

När du byter bostad ska du välja bostad med omsorg. Bidrag lämnas inte till åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

  • Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden.
  • Du kan inte få bidrag för inköp eller anpassning av lösa inventarier.
  • Du kan inte få bidrag för anpassning av fritidshus. 

Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag enbart till den utrustning som inte är normal standard.

Information och regler

Lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) gäller från 1 juli 2018. Vem som kan beviljas bidrag regleras i lagen. Kommunen beslutar om storleken på bidraget som ska motsvara vad de ansökta åtgärderna skäligen kostar. Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassningen. Om du behöver råd eller stöd kontakta Kundservice. 

Relaterade länkar

Ansökan - e-tjänst och blankett 

Sveriges riksdag - Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Boverket - handbok om bostadsanpassningsbidrag

Publicerad 2020-11-18 kl 10:57
Sidansvarig: SVEDALA\ingr40103
Uppdaterad 2022-02-09 kl 15:19