Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Till dig som vill bygga i Sjödiken eller Bjeret

Kontakt

Områdena Sjödiken och Bjeret strax norr om Svedala tätort har i Svedala kommuns översiktsplan utpekats som områden där tillväxten ska vara restriktiv. All ny bebyggelse ska även medföra mervärde för byarna och värna om deras lantliga identitet. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 28 november 2018 och fick laga kraft 11 mars 2020. Anledningen till att utbyggnaden här ska vara restriktiv är bland annat för att det saknas tillräcklig teknisk försörjning av kommunalt VA (vatten och avlopp). Här följer en beskrivning av vilka begränsningar som finns för vatten, spillvattenavlopp och dagvatten.

Vatten

Vattentrycket i ledningsnätet är i stora delar av Sjödiken/Bjeret redan väldigt lågt och många fler nyanslutningar kommer medföra att trycket för samtliga anslutna sjunker. Ett för lågt tryck i ledningarna medför konsekvenser för de boende eftersom många hushållsmaskiner kräver ett högre tryck för att fungera och eftersom ett alltför lågt flöde direkt ur kranen upplevs som påfrestande. Att höja trycket i ledningarna innebär en stor risk att flertalet befintliga ledningar måste läggas om för att klara det högre trycket, vilket medför ökade driftkostnader för Svedala kommun. En omläggning av befintliga ledningar innebär en stor kostnad för vilken det idag varken finns någon ekonomisk täckning eller något politiskt beslut.

Spillvattenavlopp

Spillvattenavlopp är det som dagligen kallas för avlopp. Spillvatten är diskvatten, duschvatten, toalettvatten och tvättvatten som leds till avloppsreningsverket för rening. Idag leds allt spillvatten i Sjödiken/Bjeret till en pumpstation som pumpar spillvattnet vidare till avloppsreningsverket. Denna pumpstation är idag inte dimensionerad för att kunna ta hand om mycket större vattenflöden. För många nyanslutningar innebär ökad risk att det breddar i pumpstationen, det vill säga att spillvattnet leds orenat rakt ut i naturen. Även Holmeja är kopplad till samma pumpstation, så framtida nyanslutningar i Sjödiken/Bjeret är även beroende av planerad utveckling i Holmeja. VA-enheten planerar att renovera pumpstationen år 2022 och då kommer kapaciteten i pumpstationen att höjas.

Dagvatten

I området finns inget kommunalt omhändertagande alls av dagvatten. Detta innebär att varje fastighetsägare måste ta hand om dagvattnet inne på den egna fastigheten. Hur lätt det är att ta hand om dagvatten beror på många olika parametrar, bland annat jordartens beskaffenhet, höjdskillnader i landskapet topografi och grundvattennivå. Marken är på stora delar av området mycket låglänt och grundvattennivån är väldigt hög på sina ställen, vilket gör det svårt att ta hand om dagvattnet inom den egna fastigheten.

När ett område blir mer tätbebyggt uppkommer behov av att ta hand om dagvatten samlat, det vill säga genom en kommunal dagvattenhantering, för att inte olägenhet för människors hälsa och/eller miljön ska uppstå (LAV 2006:412 6 §). Detta gör man genom att inrätta ett kommunalt verksamhetsområde. Att inrätta ett verksamhetsområde är kostsamt och i dagsläget är det inget som Svedala kommun har ekonomisk kapacitet för.

Med anledning av ovanstående parametrar, antingen en enskild parameter eller en samlad bedömning av samtliga, kan VA-enheten yrka på att ett förhandsbesked eller en bygglovsansökan avslås. Detta eftersom beviljade bygglov och/eller förhandsbesked kan innebära stora tekniska och ekonomiska konsekvenser både för den privata exploatören och för Svedala kommun.

Publicerad 2021-06-03 kl 09:05
Sidansvarig: Linda Holst