Stäng

Hygienlokaler

Hygienlokaler kallar vi de lokaler där du erbjuder någon form av hygienisk eller fysisk behandling. Några exempel är massage, fotvård, hårvård, piercing, tatuering, solarium och olika skönhetsbehandlingar.

Bygg och miljö har tillsyn över dessa lokaler och vi kontrollerar bland annat inomhusmiljöns buller, temperatur, ventilation, och risken för förekomst av fukt och mögel. Vi kontrollerar även verksamhetens hygienrutiner för rengöring av verktyg och städning av lokal. Vissa verksamheter omfattas även av en anmälningsplikt.

Verksamheter med anmälningsplikt

Du måste anmäla din verksamhet till Bygg och miljö om du använder verktyg som är skärande eller stickande och som innebär risk för blodsmitta, det vill säga att kroppens hud eller slemhinnor punkteras. Solarier måste anmälas enligt strålskyddslagen. Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att du gjort anmälan. Om du startar en yrkesmässig hygienisk verksamhet utan att först anmält verksamheten till Bygg och miljö, kan en miljösanktionsavgift tas ut. 

Ny lagstiftning för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Den 1 juli 2021 trädde nya regler om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. De nya reglerna i lagen innebär bland annat att:

Anmälan om lokal för - hygienisk behandling

Hygienlokaler som du behöver anmäla:

 • Akupunktur
 • Fotvård
 • Piercing
 • Håltagning som sker med sterilt smycke och sitter i en engångskassett
 • Rakning med kniv och hyvel
 • Tatuering
 • Injektionsbehandling (till exempel utslätande av rynkor)
 • Solarier

För alla verksamheter som måste anmälas gäller mer preciserade krav på egenkontroll. Kraven finns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Verksamheter som inte kräver anmälan

Använder du inte verktyg som är skärande eller stickande med risk för blodsmitta, måste du inte lämna in en anmälan.De allmänna kraven på egenkontroll gäller fortfarande och vi på bygg- och miljönämnden har tillsyn över verksamheten.

Hygienlokaler som inte behöver anmälas:

 • Manikyr/pedikyr/Nagelbyggare
 • Hårvård
 • Massage och annan kroppsvård
 • Skönhetsbehandling och hudvård och zonterapi
 • Diatermi
 • Laserbehandling

Genom att du frivilligt informerar om din verksamhet till Bygg och miljö kan vi lämna de råd och anvisningar som behövs.

Registrera din verksamhet för hygienisk behandling

Mer information om hygienlokaler på Socialstyrelsens webbplats

Egenkontroll

Det är framförallt du som driver verksamheten som ska arbeta med att förebygga att människor utsätts för hälsorisker. Ett sådant förebyggande arbete är en del i verksamhetens egenkontroll som måste utföras enligt miljöbalken. Om du driver en hygienisk verksamhet har du ansvar att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten.

Egenkontrollen är till för att du som verksamhetsutövare i tid ska upptäcka risker i verksamheten och brister i dina rutiner. Genom det arbetet minskar du riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder. Du får även en bättre överblick över verksamheten och kan minska dess miljöpåverkan och öka säkerheten för både kunder och personal.

Hantering av stickande och skärande avfall

Om det i verksamheten används skapande, stickande och skärande verktyg så som kanyler, nålar och skalpellblad ska dessa hanteras med stor försiktighet. När verktygen är förbrukade ska dessa hanteras separat som riskavfall och ska tas omhand av företag med särskilt tillstånd för transport av farligt avfall. Ett avtal kan slutas mellan ett företag som erbjuder hämtning av farligt avfall, eller så kan du själva kontakta Länsstyrelsen för att bli godkänd för att transportera avfallet.

Andra regler

Din verksamhet kan också behöva bygglov eller bygganmälan. Ta därför alltid kontakt med vår byggavdelning innan du börjar planera din verksamhet eller vill göra ändringar i din lokal.

Om bygglov och anmälan i Svedala kommun

Tillsynsavgift

Vi tar ut en avgift vid handläggning av anmälan enligt kommunfullmäktiges taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel 2.32.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:45
Sidansvarig: Viktoria Olsson
Uppdaterad 2022-07-07 kl 13:54