Stäng

Egenkontroll förskolor, skolor och fritidshem

Skolor och förskolor är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och ska därför ha egenkontroll. Egenkontroll är ett förebyggande arbete där den ansvarige, rektor för grundskola eller förskola, ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem bland förskolebarn och skolelever eller skador på miljön.

Exempel på faktorer som kan påverka hälsan negativt är buller, inomhustemperatur, fukt, mögel, ventilation, radon, varmvattentemperatur, brist i städning och kemikalier i material, textiler, utrustning och byggnadsmaterial. 

För att minimera riskerna ska det finnas kända, skriftliga rutiner för kontroller och åtgärder, och dessa ska användas av dem som arbetar i verksamheten. 

Vad ska egenkontrollen innehålla?

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning kan se olika ut beroende av hur stor verksamheten är. Ansvaret ska ligga på en viss funktion eller en person med viss befattning. Exempel på ansvar som kan behöva fördelas: att lagstiftning följs, att nödvändig kunskap finns, att rutiner hålls uppdaterade.

Rutiner

Det ska finnas rutiner för kontroll och skötsel av verksamheten så att risker för hälsa och miljö förebyggs. Exempel på rutiner som bör finnas med i egenkontrollen för skolor eller fritidshem är:

 • Underhåll av lokaler, inredning och annan utrustning.
 • Städning och vardaglig skötsel av lokalerna.
 • Kontroll av ventilation.
 • Mätning av radon.
 • Hantering av klagomål på inomhusmiljön.
 • Dokumentation av brister i inomhusmiljön samt prioriteringar av åtgärder.

För anmälningspliktiga verksamheter ska rutinerna vara dokumenterade och uppdateras regelbundet. 

Rutinerna i en egenkontroll ska ge svar på:

 • Vad ska vi göra?
 • När ska vi göra det?
 • Hur ska vi göra det?
 • Vem ska göra det?

Riskbedömning

Verksamhetsutövaren måste vara medveten om vilka risker som  verksamheten kan innebära. Riskbedömningen bör innefatta risker vid normal drift och risker vid driftstörning och olycka. Exempel på faktorer som kan påverka hälsan negativt är:

 • buller
 • inomhustemperatur
 • fukt
 • mögel
 • ventilation
 • radon
 • varmvattentemperatur
 • kemikalier i material
 • brister i städningen.

Alla risker ska identifieras och bedömas.

Om något händer som kan påverka miljö och hälsa negativt ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas.

Kemikalieförteckning

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter som hanteras i verksamheten. Kemikalieförteckningen ska innehålla uppgifter om:

 • produktnamn
 • årlig förbrukning och lagring
 • användningsområde
 • produktinformation om hälso- och miljöskadlighet samt klassificering.

Folkhälsomyndighetens vägledning om egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

Bygg och miljö har tagit fram ett förslag på vad en egenkontroll kan innehålla. Förslaget kan vara ett stöd när du som ansvarig, rektor för grundskola eller förskola, utformar ditt egenkontrollprogram. Kontakta Bygg och miljö för att ta del av förslaget. 

Publicerad 2016-03-24 kl 13:42
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2023-12-21 kl 17:04