Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Foto: Scandinav bildbyrå

Kontakt

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär att arbeta förebyggande och genomföra åtgärder i vardagen så att ingen skadas, blir sjuk eller på annat sätt far illa på jobbet. Arbetet ska vara en självklar och naturlig del av verksamheten och ske kontinuerligt i de olika delarna undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera. SAM ger bättre möjligheter att upptäcka och åtgärda risker i tid, främja goda arbetsförhållanden, motverka stress och förebygga sjukskrivningar och främja trivsel, engagemang och goda prestationer.

Steg 1 Undersökning

Risker i arbetet behöver undersökas och bedömas systematiskt. I Svedala kommun görs detta dels på våra olika samverkansnivåer; utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, enhets-/områdessamverkan och verksamhetsövergripande samverkan samt vid genomförande av skyddsronder, utredning och analys av arbetsskador och tillbud samt organisatoriska och sociala arbetsmiljökartläggningar. Samtliga undersökningar används som underlag för att bedöma risker med syfte att ständigt förbättra vår arbetsmiljö.

Steg 2 Riskbedömning

Riskbedömningar ska göras vid t ex omorganisationer, förändringar av arbetsuppgifterna, inköp av nya maskiner samt särskilt riskfyllda arbetsuppgifter. Riskbedömningar sker i nära samverkan mellan chef, medarbetare och skyddsombud. Hur ofta riskbedömningar behöver göras bestäms utifrån de risker som finns i verksamheten. Ansvarig för planering och genomförande är ansvarig chef som också ska se till att skyddsombuden involveras i arbetsmiljöarbetet. Riskbedömningar ska alltid dokumenteras skriftligt.

Steg 3 Åtgärder

Efter riskbedömningen är genomförd framkommer som regel en rad åtgärdsförslag för att eliminera, alternativt minimera, riskerna. Dessa åtgärder ska föras in i en handlingsplan för att kunna följas upp. En handlingsplan ska alltid vara skriftlig och ange åtgärd, tidpunkt för genomförandet, vem som är ansvarig samt vem som kontrollerar resultatet. Åtgärdsförslag som är av större finansiell karaktär kan behöva budgeteras för nästkommande år. Svedala kommun har, för att underlätta denna process, valt att ha uppföljningsåret för SAM parallellt med budgetprocessen för att eventuella investeringar som framkommer vid årsavstämning ska kunna budgeteras i så nära anslutning till det nya budgetåret som möjligt.

Steg 4 Kontroll

Genomförda åtgärder i handlingsplan ska slutligen kontrolleras för att säkerställa att åtgärden har gett avsedd effekt och därmed eliminerat alternativt minimerat risken. Arbetsgivaren ska dessutom på en mer övergripande nivå göra ett årsbokslut för SAM som blir en skriftlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffat i arbetet. Syftet med sammanställningen är att underlätta riskbedömningen och att utgöra ett underlag för planering, kontroll och åtgärder. Därutöver kontrolleras, på både enhets- och verksamhetsnivå, hur väl Svedala kommun som arbetsgivare följer AFS 2001:01 "Systematiskt arbetsmiljöarbete".

Publicerad 2019-07-05 kl 07:51
Sidansvarig: SVEDALA\mire50213
Uppdaterad 2020-10-13 kl 08:26