Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Förebyggande åtgärder på skolor mot takspring

Publicerad 2023-05-25 kl 16:32

Efter den tragiska olyckan då en 10-årig flicka avled efter att ha ramlat ner från Kyrkskolans tak i Svedala, har det kommit frågor till kommunen kring säkerhet och förebyggande åtgärder. Nedan finns en redogörelse hur vi har arbetat.

Förebyggande åtgärder för att undvika att ungdomar tar sig upp på taken generellt i Svedala kommun

 • Allt vårt förebyggande arbete handlar att skapa medvetenhet hos ungdomarna och få dem att bryta ett riskbeteende.
 • Alla skolor har regelbundna samtal med eleverna om en trygg och säker skolmiljö – och om farorna med att ta sig upp på taken.
 • Alla skolor har regelbundna samtal med vårdnadshavare om en trygg och säker skolmiljö. Vi uppmärksammar dem särskilt på att ungdomar tar sig upp på taken och att de behöver prata med sina barn om detta.
 • Grannarna informerar trygghetsvärdarna om de ser ungdomar på taken.
 • Vi genomför risk- och konsekvensanalyser inför varje läsårsstart eller vid förändring av en verksamhet.
 • Vi går skyddsronder vid varje terminsstart och ser så att alla skydd och lås fungerar till brandtrappor med koppling till taken.
 • Vi scannar av skolområdena regelbundet så att det inte finns lösa föremål som kan dras fram till fasaden för att sedan ta sig upp på taket. 
 • Skolorna har ett nära samarbete med trygghetsvärdarna, inte minst i förbyggande syfte.
 • Inför sommaren gör skolorna allmänna utskick till vårdnadshavare för att uppmärksamma alla om problemen som kan uppstå vid sommarledighet.
 • Skolorna har ett aktivt och uppsökande arbete om riskbeteende via kommunens verksamhet Ungas fritid. Detta sker regelbundet.

Konkreta säkerhetsåtgärder på Kyrkskolan

 • 2008 – En mur som ungdomar använde för att ta sig upp på taket byggdes om till en bänk.
 • Ca 2008 – Det infördes kamerabevakning på delar av skolan, som var vidarekopplat till SOS. Kamerorna togs bort efter att de upprepade gånger slagits sönder samt att nyttan med dem var mycket begränsad.
 • 2014 – Ett staket och en låst grind sattes upp för att försvåra tillgängligheten till en utrymningstrappa. Utrymningstrappan är låst utifrån, men kan öppnas inifrån så att man kan ta sig ut vid akut behov, vid till exempel brand.
 • 2014 – Rörelsedetektorer installerades på en del av taket och i anslutning till en utrymningsväg ner från taket. Om detektorerna visar på upptäckt när skolan är stängd skickas larm till SOS.
 • 2016 – Takkupoler togs bort i samband med en takomläggning för att minska risken för olyckor om någon vistas på taket.

Trygghetsvärdarnas arbete i kommunen

I trygghetsvärdarnas arbetsuppgifter ingår tillsyn av samtliga skolor och förskolor utanför skoltid. Alla skolor får inte besök varje kväll då trygghetsvärdarna arbetar händelsestyrt och ska täcka hela kommunen. Varje enskilt arbetspass innebär dock att de kollar av skolor i trygghetssyfte där uppsökande arbete gentemot barn och unga har fokus.

Får trygghetsvärdarna samtal om ungdomar på tak åker de självklart direkt till platsen. Om situationen inträffar använder trygghetsvärdarna ett lågaffektivt bemötande. Inga ungdomar jagas på eller från taken.  

Trygghetsvärdarna är i tjänst parvis kl. 16-01 under sex av sju kvällar i veckan. På fredagar och lördagar är det till kl. 03.00.

Trygghetsvärdarna nås på telefon 040-626 81 19 eller via vår e-tjänst "Lämna upplysning till trygghetsvärdar"

Kamerabevakning på skolorna i kommunen

Svedala kommun har idag tillstånd att kamerabevaka följande platser utomhus dit allmänheten har tillträde: Aggarpsskolan, Marbäcks förskola, Klågerupsskolan och Naverlönnskolan.

Kamerabevakningen är automatiserad. En upptäckt av viss aktivitet efter viss tid gör att larmet aktiveras. Kamerorna är främst riktade utifrån trygghet i utemiljön och byggnadens skydd. Det finns dock delar av tak som omfattas av kamerabevakningen.

På Kyrkskolan finns idag ingen kamerabevakning.

Nya åtgärder för att förhindra nya olyckor

Efter den tragiska händelsen den 21 maj gör nu kommunen en egen utredning med målet att kunna förhindra liknande olyckor i framtiden.

Gruppen som är tillsatt består av säkerhets- och beredskapschefen, utbildningschefen, fastighetschefen på Svedab och chefen för den strategiska lokalförsörjningsenheten.

Gruppen ska se över om eventuellt fler åtgärder är aktuella för att försvåra för den som vill ta sig upp på taken. Sådana åtgärder kan exempelvis vara fysiska åtgärder, elektronisk övervakning och ytterligare information till elever och vårdnadshavare om riskbeteenden.

Det är viktigt att komma ihåg att vissa åtgärder även kan innebära en större risk för dem som trots allt försöker ta sig upp på ett tak. Därför behöver alla förhindrande eller skyddande åtgärder övervägas noga, till exempel medför ett högt staket även en hög fallhöjd.

Utredningen ska ske skyndsamt.

Frågor och kontakt

Vid frågor kring informationen kontakta Kommunikationsenheten på kommunikation@svedala.se eller telefon 040-626 80 00.

Sidansvarig: Karin Rosvall