Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Vi arbetar för en trygg och säker skola

Publicerad 2021-09-02 kl 11:23

Foto: Anna Nordström

Samtliga skolor och förskolor i Svedala kommun arbetar förebyggande för en trygg och säker skoldag för alla – barn, elever och personal. Trygghet är grunden för närvaro, kamratskap och goda resultat. Kränkningar, hot och våld accepteras inte.

Skolan engagerar många, och berör alla. Svenska skolor i allmänhet, och i Svedala i synnerhet, är öppna, inbjudande och välkomnande. Skolan är en grundpelare för ett modernt och demokratiskt samhälle.

Nyligen skedde ett våldsdåd på en högstadieskola i Eslöv, något som väcker oro och befogade frågor.

– Skolor och förskolor i Svedala kommun arbetar systematiskt med arbetsmiljön där både förebyggande, främjande och åtgärdande arbete ingår. Det mest avgörande är att skapa en lugn arbetsmiljö, där studiero, trygghet och delaktighet råder. Goda relationer mellan barn, elever och personal utgör grunden för goda resultat. Vi arbetar för deltagande och att alla känner sig välkomna. Skolan kan vidta olika disciplinära åtgärder för att skapa trygghet och studiero. Vi arbetar systematiskt med att få eleverna att lyckas i sin skolgång, säger Fredrik Aksell, utbildningschef på Svedala kommun.  

Så här arbetar Svedala kommun med förebyggande åtgärder för en trygg och säker skola:

  • Varje skola och förskola har tagit fram rutiner för besökare och obehöriga på skolorna. Dessa rutiner är väl kända av all personal. Då skolan inte är en allmän plats behöver man anmäla sin närvaro på skolan.
  • En viktig uppgift för skolan är att förmedla och förankra de normer och värden som vårt samhälle vilar på. Skolor, förskolor och förvaltningen arbetar förebyggande inom ramen för vårt uppdrag.
  • Samarbetet mellan skola, fritid, socialtjänst och polisen är väl utvecklat. Vi har kontinuerliga möten för att bland annat identifiera normbrytande beteenden så rätt insatser kan sättas in.
  • Rektorer och enhetschefer har gått utbildning om att möta akut våld i skola. Utbildningen genfördes under ledning av polisen. Utvald personal har fått extra utbildning för att sprida kunskap till all personal inom organisationen.
  • Det har tagits fram en kartläggning och lägesbild för kommunen. Hela utbildningsförvaltningen har varit delaktig i detta arbete tillsammans med externa aktörer och lokala bostadsbolag.
  • Medarbetare och politiker har gått en utbildning om våldsbejakande extremism. Rådet för Trygghet och folkhälsa har en samordnande roll i detta arbete.
  • Samtliga skolor har en plan för hot och våld. Vi utgår från Skolverkets material och rekommendationer. 
Sidansvarig: Daniel Bramsell