Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Buller

Kontakt

Karin Bugge
Miljöadministratör
040-626 82 28
karin.bugge@svedala.se

Buller kan enklast beskrivas som oönskat ljud. Det handlar således inte enbart om ljudnivåer som är direkt skadliga för hörseln. Det som kan uppfattas som ett störande oljud för en person kan vara ljuv musik för en annan. När det gäller buller från omgivningen utgör vägburen trafik den största bullerkällan, följt av buller från järnvägstrafik och flygtrafik. Men det är även vanligt med klagomål på buller från industrier, fläktar och byggen.

Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas.

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är:

  • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
  • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
  • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
  • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dBA.

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör man ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Om det inte går att reducera utomhusnivån till riktvärdena bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 dBA ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dBA ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.

Vårt öra kan uppfatta ett mycket stort spann av ljudnivåer. För att slippa använda mycket stora tal används en logaritmisk skala för ljud som anges i decibel (dB). Trafikbuller nivåmäts som dBA, vilket är en anpassning till det mänskliga örats känslighet. Den logaritmiska skalan gör att summan av två lika starka bullerkällor ger en ökad ljudnivå på 3 dBA. Det innebär på samma sätt att en fördubbling/halvering av trafikmängden ger en ökning/minskning av den ekvivalenta ljudnivån med 3 dBA.
Det är ganska komplicerat och dyrt att utföra bullermätningar, bland annat beroende på väder och vindriktning. Därför är det vanligt att man istället för att mäta buller gör en beräkning. Detta görs i avancerade datamodeller där bland annat faktorer som områdets topografi läggs in.

Vart vänder jag mig om jag störs av buller?

I första hand är det lämpligt att vända sig till den verksamhet som orsakar bullret. Är det en industri som orsakar oväsen är det dit den störda parten vänder sig. Hjälper inte det är ni välkomna att kontakta oss på  bygg och miljö.
Vi kan göra en preliminär bedömning och om det finns misstankar om att riktvärden för buller överskrids kan bygg och miljö begära att den verksamhet som orsakar bullret ska utföra en bullermätning/-beräkning. Visar det sig att riktlinjerna för buller överskrids kan verksamhetsutövaren krävas utföra åtgärder för att minska bullret.

Kommer bullret från motorväg eller järnväg kan det vara Trafikverket som ska hantera ärendet. Du kan läsa mer på sidan "Buller från väg- och tågtrafik". 

Publicerad 2016-04-06 kl 12:16
Sidansvarig: Matilda Hjärtstam
Uppdaterad 2020-04-27 kl 10:03