Stäng

Uteservering

Foto: Svedala kommun

Kontakt

Håkan Järvborn
Administratör
040-626 82 26
hakan.jarvborn@svedala.se

Det är polisen som ger dig tillstånd att använda allmän plats för uteservering. Om du inte har tillstånd kan vi ta bort materialet på din bekostnad. Du kan läsa mer på polisens webbplats. Svedala kommun har riktlinjer för icke bygglovspliktiga uteserveringar. De sammanfattar kraven som vi ställer på utformningen av uteserveringar på allmän platsmark. Vi tar ut avgift för uteserveringar.

Avgifter

 • April - september 1500 kr
 • Januari - december 2500 kr

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun (Antagen 2019-11-19)

Inledning

Huvudregeln är att uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till restaurangen. Uteserveringar som ansluts direkt till fasad får vara lika lång som restaurangen inne i lokalen, om det inte är olämpligt ur trafik- eller framkomlighetssynpunkt. Om restauranglokalens fasadlängd är otillräcklig kan uteserveringen göras större. Då krävs berörd butiksägares tillstånd. En uteservering får aldrig ligga framför annans entré. Gatuenhetens handläggare för markupplåtelse kan ge förhandsbesked om var på gatumarken serveringar får placeras. Olika principer gäller på olika platser beroende på hur gatan är gestaltad.

Uteserveringens tak

Uteserveringarna ska vara öppna och uppfattas som en del av gaturummet. Därför förordas parasoller eller fritt hängande markis. För markis krävs bygglov.

Parasoller får inte placeras på ett sådant sätt så att delar av parasollen hamnar utanför den upplåtna uteserveringsytan och varumärkesreklam på parasoller och markiser tillåts inte.

Gasolvärmare får användas om tillstånd erhålls från räddningstjänsten.

Uteserveringens golv

Uteserveringen ska vara en del av gatumiljön och tillgänglig för alla. Möbler placeras med fördel direkt på marken. Eventuellt golv ska ingå i ansökan för nyttjande av allmän platsmark och godkänns av kommunen.

Uteserveringens möbler

Stolar och bord ska passa in i gatumiljön och var anpassade för utomhusbruk. Material för stolar och bord i smide, metall, bambu, rotting eller trä är därför att föredra. Möblemanget ska godkännas av kommunen i ansökan för nyttjande av allmän platsmark. Möbleringen ska vara tillgänglighetsanpassad så att ingen exkluderas från att nyttja den.

Uteserveringens väggar

Svedala kommun tillhandahåller en enhetlig avskärmning för uteservering. Avskärmningen hyrs av kommunen till en kostnad av 2000 kr per utplaceringstillfälle. När avskärmningen är på plats övergår tillsyn och ansvar för avskärmningen till verksamheten. Skulle vandalisering ske kontakta gatuenheten omgående för åtgärd.  

Toalett

Det krävs tillgång till toalett för uteservering. Hur tillgången till toalett ska lösas redovisas i ansökan som skickas in till polisen.  

När under året?

Uteserveringar ska i huvudsak förekomma under perioden 1/4-30/9.

Övrig tid på året kan tillstånd ges för mindre uteserveringar exempelvis i form av ett fåtal bord och stolar i direkt anslutning till restaurangens fasad.

Städning

Det åligger innehavaren av uteserveringen att ombesörja städning av den del som upptas, samt en yta motsvarande ca en meter utanför avgränsningen.

Ljudnivå

Tänk på att det alltid är den som driver verksamhet som ansvarar för att närboende inte blir störda av ljud från uteserveringen. Folkhälsomyndigheten har regler och riktlinjer för ljudnivåer utomhus och inomhus. Dessa ska följas. Om verksamheten planerar att ha uppträdanden på uteserveringen ska detta redovisas i ansökan. Senast klockan 22.00 ska alla arrangemang upphöra. Karaoke bör ske inomhus, då denna typ av evenemang ofta upplevs som extra störande för omgivningen. Kontakta miljöenheten om du är osäker på regler kring ljudnivåer.  

Ansökan

Beroende på hur din uteservering utformas kan det krävas fler tillstånd än polisens, därför är det bra om du tidigt tar kontakt med Gatuenheten. Detta för att diskutera din uteservering innan ansökan skickas till polisen och på så sätt kunna reda ut alla frågor och oklarheter innan du ansöker.

Vår kundservice är första kontakt och nås på telefon 040-626 80 00 samt kommunen@svedala.se. De kan hjälpa dig att nå den person eller avdelning du behöver prata med.

För frågor som berör ansökan om uteservering och gatumark ta kontakt med gatuenheten: gata@svedala.se  

För frågor som rör bygglov och miljöfrågor ta kontakt med bygg- och miljöenheten: registrator.bmn@svedala.se

För frågor som berör som rör serveringstillstånd svarar kommunens alkoholhandläggare på.

För frågor angående gasolbrännare, ta kontakt med räddningstjänsten: raddningstjansten@svedala.se

Ansökan ska göras hos polismyndigheten. Ifall reglerna inte följs kommer det att påverka framtida möjligheter att få tillstånd för uteservering.

Mer information om tillstånd för uteservering kan du hitta på polisens hemsida. Ansökningsblankett fylls i och lämnas till polisen som sen beslutar om tillstånd ges eller ej.

Följande handlingar krävs:

 1. Ansökan om markupplåtelse (Polisens mall).
 2. Situationsplan eller karta med måttangivelser där det klart och tydligt framgår var uteserveringen ska placeras.
 3. Foton, bilder eller tydliga beskrivningar av all utrustning (bord, stolar, parasoller, blomsterlådor, m m).

Vägledning i processen att få uteservering

 1. Jag vill ha en uteservering till min verksamhet
 2. Kontakt med gatuenheten
 3. Riktlinjer för uteservering och tillstånd
 4. Idé för utformning och materialval
 5. Sökande tar fram handlingar som krävs
 6. Kontakt med gatuenheten
 7. Sökande ansöker hos polisen
 8. Sökande får besked 

Om tillståndsansökan på polisens webbplats

Avgifter för att använda offentlig plats

Publicerad 2021-12-17 kl 13:43
Sidansvarig: Håkan Järvborn
Uppdaterad 2023-01-23 kl 08:23