Stäng

PCB

Kontakt

Elin Viggh
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som började framställas och användas på 1930-talet. PCB har använts i en rad produkter, exempelvis transformatorer, kondensatorer, båtbottenfärg, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och som mjukgörare i plaster och fogmassor.

I mitten av 1960-talet hittade man PCB i naturen och ämnet förbjöds på 1970-talet, trots det finns det fortfarande kvar i naturen på grund av dess långa nedbrytningstid . PCB har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både människor och djur. Alla byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973, ska därför enligt miljöbalken ha inventeras och vid behov sanerats med avseende på PCB-produkter.

Inventering av PCB

Om du behöver göra en inventering rekommenderar Bygg och miljö att du anlitar en konsult för att få hjälp. Inventeringen har till uppgift att samla in uppgifter som behövs för att göra en bedömning om var och hur mycket PCB som finns i en byggnad. Genom att ta prover och sända dem på analys kan en bedömning göras av vilka byggnadsdelar som måste saneras och vilka som inte behöver det. Proverna ska skickas till ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB. Om analysresultaten visar att det finns PCB i byggnaden ska du kontakta Bygg och miljö. 

Anmäl sanering av PCB-haltig fog- och golvmassa

Om en byggnad som har PCB-haltiga byggnadsmaterial ska rivas eller renoveras behöver det material som innehåller PCB saneras bort. Saneringen ska i god tid, minst tre veckor innan arbetet påbörjas, anmälas skriftligt till Bygg och miljö. Du som fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita därför ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt branschföreningen Svenska fogbranschens riksförbund, eller annan likvärdig metod vid sanering. Allt PCB-avfall som uppstår i samband med saneringen hanteras som farligt avfall.

Svenska fogbranschens riksförbunds webbplats

Publicerad 2016-05-20 kl 12:12
Sidansvarig: Martin Bard
Uppdaterad 2021-08-13 kl 01:13