Stäng

Köldmedier

Kontakt

Elin Viggh
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Nadia Eklund
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, värmepumpar och fordon. En del köldmedier är starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser (F-gaser).

Förbjudna köldmedier från 1 januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 får inte R404A och R507A fyllas på vid service eller underhåll av aggregat. R404A och R507A är vanliga köldmedier i kyl- och frysdiskar. Dessa gaser är starka växthusgaser och därför väldigt skadliga för miljön.

Nya anläggningar ska anmälas

Om du ska installera eller konvertera en utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du anmäla det till Bygg och miljö i god tid innan du påbörjar arbetet. För handläggningen av anmälan tar Bygg och miljö ut en avgift på 1110 kronor per timme.

Vem är ansvarig?

Den som ansvarar för en anläggning som innehåller köldmedia kallas operatör.

Den som är ansvarig för en verksamhet eller är ägare till en fastighet är operatör för de köldmedieanläggningar som finns i verksamheten eller på fastigheten. Operatören ansvarar för att läckagekontroll utförs med rätt intervall. Den som är operatör den 31 mars innevarande år ansvarar för att årsrapporten skickas in, även om du är ny ägare till en verksamhet eller fastighet. Observera att det endast är certifierad personal som får göra kontroller, installationer, skrotning, service och andra arbeten. Både kylföretag och servicepersonal ska vara certifierade av INCERT.

Krav på läckagekontroll

Alla aggregat som innehåller mer än 5 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) ska kontrolleras för läckage. Kontrollen ska göras med olika intervall beroende på hur många koldioxidekvivalenter aggregatet innehåller.

5 ton CO2e eller mer: kontroll 1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer: kontroll 1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer: kontroll 1 gång per 3 månader

Årsrapportering

Senast den 31 mars årligen ska du som är operatör för en stationär eller mobil anläggning skicka in en årsrapport till Bygg och miljö. En årsrapport ska skickas in för de anläggningar som någon gång under året haft ett eller flera aggregat över 5 ton CO2e som tillsammans överstiger 14 ton CO2e.

Det här ska årsrapporten innehålla:

 • Operatörens, det vill säga företagarens eller ägarens, organisationsnummer, postadress och faktureringsadress
 • Adress och fastighetsbeteckning där kylanläggningen finns
 • En förteckning över utrustningen, med information om eventuella förändringar, till exempel konverteringar eller nya delar
 • Den totala mängden köldmedier i anläggningen
 • Den totala mängden påfyllda köldmedier till följd av läckage
 • Den totala mängden omhändertagna köldmedier
 • Resultatet av utförda kontroller
 • Datum för utförda kontroller
 • Namn och kontaktuppgifter på den certifierade kylentreprenören som gjort kontrollen.

Skrotning av kylanläggning

Information om utrustning/aggregat som har skrotats under kalenderåret ska finnas med i årsrapporten. Observera att skrotning av utrustning/aggregat endast får göras av en certifierad kylfirma.

Du som är operatör ska underteckna rapporten och skicka den till Bygg och miljö, registrator.bmn@svedala.se eller Svedala kommun, Bygg och miljö, 233 80 Svedala, senast 31 mars varje år.

För handläggningen av köldmedierapporten tar Bygg och miljö ut en avgift på 1110 kronor.

Miljösanktionsavgifter

Om du som är operatör inte uppfyller kraven i lagstiftningen finns särskilda sanktionsavgifter som tas ut av bygg- och miljönämnden. Så här ser avgifterna ut:

 • 5 000 kronor, om läckagekontroll inte gjorts inom rätt intervall.
 • 1 000 kronor, om du skickar in årsrapporten för sent.
 • 5 000 kronor, om du inte i förväg anmält att du ska installera eller konvertera en utrustning med 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.
 • 5 000 kronor, om du inte låter göra en installationskontroll av ett nytt aggregat.
 • 2 000 kronor, om du inte för register över åtgärder på aggregaten i din anläggning.
 • 10 000 kronor, om ett icke-ackrediterat kylföretag gör installationer eller utför service med mera på din anläggning.

 

 

Publicerad 2016-03-24 kl 13:45
Sidansvarig: Martin Bard
Uppdaterad 2021-08-13 kl 01:13