Stäng

Egenkontroll miljöfarlig verksamhet

Kontakt

Nadia Eklund
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Elin Viggh
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten. Grundläggande krav på egenkontroll finns i miljöbalken. Syftet med egenkontrollen är att motverka och förebygga olägenheter och skador på människors hälsa och miljön.

Du som bedriver miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken omfattas av mer preciserade krav. De finns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. I de utökade kraven ingår bland annat att ha en skriftlig ansvarsfördelning och skriftliga rutiner. De undersökningar som du gör av verksamhetens miljörisker och miljöpåverkan ska också dokumenteras.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Vad ska egenkontrollen innehålla?

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning kan se olika ut beroende av hur stor verksamheten är. Ansvaret ska ligga på en viss funktion eller en person med viss befattning. Exempel på ansvar som kan behöva fördelas: att lagstiftning följs, att nödvändig kunskap finns, att rutiner hålls uppdaterade.

Rutiner

Det ska finnas rutiner för kontroll och skötsel av verksamheten så att risker för hälsa och miljö förebyggs. När det gäller miljöfarlig verksamhet kan det till exempel vara: rutiner för kemikalier och avfall, skötsel av oljeavskiljare eller annan reningsutrustning – och rutiner för att uppdatera rutiner. För anmälningspliktiga verksamheter ska rutinerna vara dokumenterade och uppdateras regelbundet. 

Rutinerna i en egenkontroll ska ge svar på:

  • Vad ska vi göra?
  • När ska vi göra det?
  • Hur ska vi göra det?
  • Vem ska göra det?

Riskbedömning

Verksamhetsutövaren måste vara medveten om vilka risker som  verksamheten kan innebära. Riskbedömningen bör innefatta risker vid normal drift och risker vid driftstörning och olycka. I en miljöfarlig verksamhet kan en risk till exempel vara: utsläpp till luft och vatten eller felaktig förvaring eller hantering av kemikalier och avfall. Alla risker ska identifieras och bedömas.

Om något händer som kan påverka miljö och hälsa negativt ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas.

Kemikalieförteckning

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter som hanteras i verksamheten. 

kemikalieförteckningen ska innehålla uppgifter om:

  • Produktnamn
  • Årlig förbrukning och lagring
  • Användningsområde
  • Produktinformation om hälso- och miljöskadlighet samt klassificering

 Naturvårdsverkets faktablad beskriver en metod för att ta fram egenkontroll enligt miljöbalken för anmälningspliktiga verksamheter.

Naturvårdsverkets vägledning om egenkontroll

Publicerad 2016-05-20 kl 11:01
Sidansvarig: Ronja Tavakolnia
Uppdaterad 2022-01-21 kl 13:59