Stäng

C-anmälan

Kontakt

Elin Viggh
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Nadia Eklund
Miljöinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Många verksamheter måste anmälas i förväg till Bygg och miljö. Det finns också en rad bestämmelser för att få driva olika verksamheter och det är verksamhetsutövarens ansvar att ta reda på vilka bestämmelser som gäller för den egna verksamheten och sedan uppfylla dessa. Kontakta gärna Bygg och miljö om du är osäker på om du måste göra en anmälan.

Starta ny verksamhet, flytta eller ändra verksamhet

Nya miljöfarliga verksamheter ska lämna in en så kallad C-anmälan till Bygg och miljö. Man måste också anmäla om man flyttar eller ändrar en c-verksamhet. Stora anläggningar kan behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Listor över vilka verksamheter som ska söka tillstånd eller göra anmälan finns i miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Exempel på vanliga verksamheter som kan behöva göra C-anmälan:

Lantbruk, kemikalie- och plasttillverkare, vindkraftverk, ytbehandlare, biltvättar, avfallsanläggningar, användning av avfall för anläggningsändamål, motorbanor, bensinstationer, förbränningsanläggningar, livsmedelsindustri och skjutbanor.

Vad ska anmälan innehålla?

En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens omfattning och miljöeffekter. Anmälan ska även i vissa fall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. En miljökonsekvensbeskrivning är en beskrivning av de direkta och indirekta effekter verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt dels på annan hushållning med material, råvaror och energi.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska möjliggöra en samlad bedömning av verksamhetens effekter på människors hälsa och miljö. Försiktighetsåtgärder samt alternativa utformningar och lokaliseringar ska också ingå i miljökonsekvensbeskrivningen i vissa fall. Se vidare i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) och 6:e kapitlet miljöbalken.

När Bygg- och miljönämnden har granskat anmälningshandlingarna med eventuella kompletteringar kommer Bygg- och miljönämnden vidta något av följande:

  • Meddela föreläggande om försiktighetsmått för verksamheten
  • Förbjuda verksamheten
  • Förelägga verksamhetsutövaren om att ansöka om tillstånd
  • Underrätta den som anmält om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida

Egenkontroll

Alla verksamheter som kan ha påverkan på hälsan eller miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter. För anmälningspliktiga verksamheter finns särskilda regler för egenkontrollen för att undvika onödig miljöpåverkan. Egenkontroll kan innebära provtagning av utgående avloppsvatten (till exempel från biltvätt) och se till att nödvändiga drift- och skötselinstruktioner finns för produktions- och reningsutrustning och att dessa följs (till exempel rutiner för tömning av oljeavskiljare). Reglerna för egenkontroll vid anmälningspliktig verksamhet finns i förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901).

Publicerad 2016-05-20 kl 10:48
Sidansvarig: Viktoria Olsson
Uppdaterad 2021-12-02 kl 16:25