Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

C-anmälan

Kontakt

Fredrik Nilsson
Miljöinspektör
040-626 80 13
fredrik.nilsson@svedala.se

Starta ny verksamhet, flytta eller ändra verksamhet

Man måste anmäla många verksamheter i förväg till Bygg- och miljökontoret. Man måste också anmäla om man flyttar eller ändrar en sådan verksamhet. Det finns även en rad bestämmelser för att få driva olika verksamheter och det är verksamhetsutövarens ansvar att ta reda på vilka bestämmelser som gäller för den egna verksamheten och sedan uppfylla dessa.

Miljöfarliga verksamheter skall lämna in en så kallad C-anmälan.  Stora anläggningar kan behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Listor över vilka verksamheter som ska söka tillstånd eller göra anmälan finns i miljöprövningsförordningen (2013:251). Kontakta gärna Bygg- och miljökontoret om du är osäker på om du måste göra en anmälan.

Exempel på verksamheter som kan behöva göra C-anmälan:

Lantbruk, kemikalie- och plasttillverkare, vindkraftverk, ytbehandlare, biltvättar, avfallsanläggningar, användning av avfall för anläggningsändamål, motorbanor, bensinstationer, förbränningsanläggningar, livsmedelsindustri och skjutbanor.

Anmälans innehåll

En anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten skall kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Anmälan skall även i den utsträckning som behövs i det enskilda fallet innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. En miljökonsekvensbeskrivning skall innehålla en beskrivning av de direkta och indirekta effekter verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt dels på annan hushållning med material, råvaror och energi.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljö. Försiktighetsåtgärder samt alternativa utformningar och lokaliseringar ska också ingå i miljökonsekvensbeskrivningen i vissa fall. Se vidare i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) och 6:e kapitlet miljöbalken. När Bygg- och miljönämnden har granskat anmälningshandlingarna med eventuella kompletteringar ska Bygg- och miljönämnden vidta något av följande:

  • Meddela föreläggande om försiktighetsmått för verksamheten
  • Förbjuda verksamheten
  • Förelägga verksamhetsutövaren om att ansöka om tillstånd
  • Underrätta den som anmält om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida

Egenkontroll

Alla verksamheter som kan ha påverkan på hälsan eller miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter. För anmälningspliktiga verksamheter finns särskilda regler för egenkontrollen för att undvika onödig miljöpåverkan. Egenkontroll kan innebära provtagning av utgående avloppsvatten (till exempel från biltvätt) och se till att nödvändiga drift- och skötselinstruktioner finns för produktions- och reningsutrustning och att dessa följs (till exempel rutiner för tömning av oljeavskiljare). Reglerna för egenkontroll vis anmälningspliktig verksamhet finns i förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901).

Publicerad 2016-05-20 kl 10:48
Sidansvarig: Linda Holst