Stäng

Vattenverksamhet

Kontakt

Åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattna mark, leda bort grundvatten eller öka grundvattenmängden genom tillförsel av vatten och arbeten och anläggningar i ett vattenområde är per definition vattenverksamhet. I allmänhet måste du söka tillstånd för eller anmäla sådana verksamheter.

Vad är vattenverksamhet?

Vattenverksamhet omfattar alla åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge genom muddring, grävning eller rensning, uppförande av anläggningar i vattenområdet genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av grundvatten eller infiltration för att öka grundvattenmängden. Fullständiga definitionen av vattenverksamhet finns i 11 kapitlet i miljöbalken. 

Miljöbalken på Riksdagens hemsida

Exempel på vattenverksamhet:

  • Anlägga/ ta bort en brygga, pir, damm, vägtrumma, bro eller bropelare
  • Anlägga en vägbank, pir, tryckbank, erosionsskydd eller andra förstärkningsåtgärder
  • Uttag av vatten för dricksvatten, bevattning eller kylning
  • Gräva, muddra, underhållsmuddra eller rensa dike
  • Anlägga våtmark
  • Gräva om vattendrag
  • Gräva eller borra brunn
  • Leda bort grundvatten tillfälligt under byggnation eller kontinuerligt från undermarksbyggen (garage, källare).

Tillstånd, anmälan eller undantag?

För vattenverksamhet krävs normalt tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken. För vattenverksamhet av större omfattning behöver du ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen, efter att du har haft samråd med Länsstyrelsen och andra som kan vara berörda.

Vissa mindre vattenverksamheter kan istället anmälas till Länsstyrelsen.

Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av den planerade verksamheten, behövs varken tillstånd eller anmälan. Det är dock alltid du som verksamhetsutövare som har ansvaret att bedöma om det behövs tillstånd för vattenverksamhet, med hänsyn till påverkan på allmänna eller enskilda intressen.

Mer information om när du behöver söka tillstånd och när det räcker med en anmälan hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

Andra regler

Åtgärden kan kräva dispens från strandskyddsbestämmelserna eller behöva bygglov eller bygganmälan. 

Om strandskydd i Svedala kommun

Om bygglov och anmälan i Svedala kommun

 

Publicerad 2016-03-24 kl 13:44
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2021-12-29 kl 15:23