Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Hur fungerar vår kommun?

Kontakt

Svedala kommun
Kundservice
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda.

Under mandatperioden 2015-2018 är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd Linda Allansson Wester (M), 1:a vice ordförande är Per Olof Lindgren (L) och 2:e vice ordförande samt oppositionsråd Ambjörn Hardenstedt (S). Alla förtroendevalda undantaget kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande är fritidspolitiker och sköter sitt politiska uppdrag vid sidan av ett ordinarie arbete. Svedala kommun styrs från 1 januari 2015 av en minoritet bestående av Moderaterna, Liberalerna, Barapartiet och Centerpartiet.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut av principell karaktär i frågor som rör verksamhetens mål, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska och strategiska frågor. Göran Jepsson (M) är ordförande i kommunfullmäktige och Björn Jönsson (S) är vice ordförande. Fyrklövern Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Barapartiet har tillsammans 19 mandat. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tillsammans 16 mandat. Sverigedemokraterna har 10 mandat. Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i kommunen. Kommunfullmäktige väljs direkt av de röstberättigade invånarna i kommunen vid de allmänna valen vart 4:e år. 

Det här beslutar kommunfullmäktige om

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst följande:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 • val av revisorer
 • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 • årsredovisning och ansvarsfrihet

Kommunfullmäktiges ordförande under mandatperioden 2015-2018 är Göran Jepsson (M), och vice ordförande är Björn Jönsson (S).

Offentliga sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. De äger rum i Naverlönnsalen i kommunhuset. 

Politisk organisation 2015-2018

Kommunfullmäktige beslutade den 12 maj 2014 att för mandatperioden 2015-2018 införa en ny politisk organisation med nämnder. 

Organisationen har åtta nämnder:

 • Bygg- och miljönämnd
 • Utbildningsnämnd
 • Kultur- och fritidsnämnd
 • Socialnämnd
 • Teknisk nämnd
 • Överförmyndarnämnd
 • Kommunstyrelse
 • Valnämnd
Varje nämnd har ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförande tillhör majoriteten och andre vice ordförande oppositionen. Kommunfullmäktige och överförmyndarnämnden har dock enbart ordförande och vice ordförande.

Antalet ledamöter och ersättare i nämnderna följande:

 
Kommunstyrelsen 11 ledamöter 11 ersättare
Bygg- och miljönämnden 7 ledamöter 7 ersättare
Utbildningsnämnd 9 ledamöter 9 ersättare
Kultur- och fritidsnämnd 7 ledamöter 7 ersättare
Socialnämnden 9 ledamöter 9 ersättare
Teknisk nämnd 7 ledamöter 7 ersättare
Överförmyndarnämnd 3 ledamöter 3 ersättare
Valnämnd 7 ledamöter 7 ersättare
Revisionen 7 ledamöter  

Utskott och beredningar inom kommunstyrelsen

 
Kommunstyrelsen har följande utskott:
Personalutskott 3 ledamöter
Plan- och exploateringsutskott 5 ledamöter
Budgetberedning 5 ledamöter
Utskott för arbetsmarknad och integration 5 ledamöter
Socialnämnden och utbildningsnämnden har var sitt utskott för behandling av myndighetsutövnings- och individärenden.
 
Permanenta fullmäktigeberedningar finns inte i den politiska organisationen sedan 2015. Däremot kan tillfälliga förekomma för behandling av frågor av långsiktig karaktär.

Insynplatser i nämnder finns för de partier som på grund av sitt valresultat inte är kan representeras med ledamot och ersättare i bygg- och miljönämnden, utbildningsnämnden, kultur - och fritidsnämnden, socialnämnden, teknisk nämnd samt kommunstyrelsen.

Medborgarmöten

Nämnderna har möjlighet att arrangera medborgarmöten.

Öppna nämndsammanträden

Öppna sammanträden i nämnderna kan förekomma i bygg- och miljönämnden, utbildningsnämnden, kultur - och fritidsnämnden, socialnämnden, teknisk nämnd samt kommunstyrelsen, om nämnden så beslutar, dock ej vid myndighetsutövning och sekretess.

Förvaltningsorganisation

Kommunförvaltningen är en sammanhållen förvaltning med kommundirektören (kommunchefen) som chef. Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal. Kommunstyrelsen är dock anställningsmyndighet för kommundirektör (kommunchef), ekonomichef, HR-chef (personalchef), utbildningschef (skolchef), teknisk chef, socialchef, räddningschef samt samhällsbyggnadschef.

I kommunförvaltningen arbetar tjänstemän som behandlar ärenden, genomför beslut som politikerna har fattat och arbetar med den övriga verksamheten som finns inom kommunens ansvarsområde. Chef för kommunförvaltningen och kommunledningen är kommundirektör (kommunchef), Elisabeth Larsson. 

 

Länkar
Kommunens politiska organisation

Revisorer

Förtroendevalda

Möten och protokoll

Medborgarförslag

Valresultat

Publicerad 2016-03-24 kl 13:24
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2016-12-13 kl 15:18