Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Förskola och barnomsorg

Kontakt

Utbildningsenheten
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) erbjuds barn i åldern 1-5 år. Fritidshem erbjuds barn i åldern 6-12 år. Alla verksamheter bedrivs både av kommunen och fristående alternativ.

Val av förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och OB-omsorg

Du kan välja förskola och fritidshem och ansöka om plats via vår webbportal  Självbetjäning/E-tjänst.

De mest förekommande frågorna vi får kan du läsa om via webbplatsen "Frågor och svar"

Barn i förskola, frågor och svar

Förskolans verksamhet

Våra förskolor är till för barn som är 1-5 år (6 år) eller tills barnet är inskrivet i förskoleklass, grundskola eller särskola. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Frukost, lunch och mellanmål serveras när ditt barns schema omfattar dessa måltider. Förskolorna är öppna skoldagar, lovdagar och alla studiedagar förutom en studiedag per termin.

Fritidshemmens verksamhet

Våra fritidshem är till för skolbarn som är 6-12 år, det vill säga från och med att barnet är inskrivet i förskoleklass, grundskola eller särskola till och med den termin barnet fyller 12 år.

Fritidshemmen erbjuder både morgon- och eftermiddagsomsorg. Personalen består av fritidspedagoger, barnskötare och förskollärare. Fritidshemmen är öppna skoldagar, lovdagar och alla studiedagar förutom en studiedag per termin.

Pedagogisk omsorg/familjedaghem

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg, som är ett alternativ till förskola och fritidshem, är till för barn som är 1-12 år. Den pedagogiska omsorgen är öppen skoldagar och lovdagar. Det finns också OB-verksamhet, det vill säga pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid.

Frukost, lunch och mellanmål serveras barnet när schemat omfattar dessa måltider.

Kommunen tillhandahåller inte öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.

OB-omsorg

Kommunen har omsorg för barn under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Denna omsorg är så kallad omsorg under obekväm arbetstid (OB-tid).

Förändringar i taxor och regler från 2017-01-01

Införande av enhetlig taxa och regelverk för fritidshem

Taxekategorin ”Fritidsklubb” tas bort. I enlighet med skollagen erbjuds verksamhet i fritidshem för elever i årskurs F-6 (till och med vårterminen det året eleven fyller 13 år). Vistelsetiden för samtliga inskrivna elever förläggs utifrån gällande regelverk, utan hänsyn tagen till elevens ålder. Avgiften för fritidshemsplats baseras på hushållets inkomster, utan hänsyn tagen till barnets ålder eller antal schemalagda timmar i verksamheten. 

Förändring av lovverksamhet

Införande av fast taxa för Lovomsorgsplats, 0,5 procent av inkomsten (= max 218 kr/månad för de som uppnår inkomsttaket), summan debiteras varje månad och uppsägning sker enligt gällande regler.

Mer information om förskolans verksamhet och nationella styrdokument på Skolverkets webbplats

Mer information om fritidshemmets verksamhet och nationella styrdokument på Skolverkets webbplats

Svedala kommuns skolor med fritidshem

Mer information om pedagogisk omsorg på Skolverkets webbplats.

Broschyr med information om familjedaghem

Mer information om kommunens OB-omsorg

Publicerad 2016-03-23 kl 11:12
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2017-08-25 kl 12:45