Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Pensionärsrådet

Kontakt

Ingrid Kjellberg
Administratör
040-626 81 73
registrator.sn@svedala.se

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden bland annat för äldre och i nära samverkan med organisationer främja goda miljöer i kommunen. Kommunens mål för äldreomsorgen bör fastställas i samråd med företrädare för pensionärernas organisationer inom kommunen, i ett så kallat pensionärsråd.

Pensionärsrådet ska vara ett viktigt referensorgan för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. Således ska pensionärsrådet vara ett referensorgan och vid behov ett remissorgan i frågor som rör pensionärer. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Vad gör pensionärsrådet?

Pensionärsrådet är ett samrådsorgan till kommunens styrelser och nämnder i frågor som särskilt berör pensionärer. I dessa frågor ska styrelser, nämnder och förvaltningar lämna information och bereda rådet tillfälle att avge yttrande. Exempel på sådana ärenden är:

 • Resursfrågor inom äldreomsorgen
 • Planeringen för äldreomsorgen
 • Större verksamhets- och organisationsförändringar inom äldreomsorgen
 • Taxor som särskilt avser äldre och förtidspensionerade
 • Planer för kollektivtrafik
 • Regler för färdtjänst
 • Detaljplaner som berör verksamhet för pensionärer
 • Översiktsplaner

Representerade pensionärsföreningar

I kommunens pensionärsråd finns representanter från kommunens pensionärsföreningar:

 • Svedala Pensionärsförening PRO
 • Bara Pensionärsförening PRO
 • Svedala Pensionärsförening SPF Club 73
 • Kommunalpensionärerna SKPF

Pensionärsrådets ordförande är Björn Jönsson.
Vice ordförande är Christer Hejdenberg.

Databas med pensionärsrådets ledamöter

Kommunens föreningsregister

Årets möten

Efter att kallelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, skickats ut finns den tillgänglig att läsa här. Observera att kallelsen kan komma att ändras innan sammanträdet. Protokollet justeras och publiceras senast 14 dagar efter sammanträdet.

Publicerad 2016-05-24 kl 13:01
Sidansvarig: Ingrid Kjellberg
Uppdaterad 2017-10-31 kl 13:46