Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kungörelse om laga kraft

Detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl., "Sturup Park etapp 2", i Svedala kommun, Skåne län

Kommunfullmäktige i Svedala kommun beslutade 8 juni 2016 att anta rubricerad detaljplan.

Länsstyrelsen i Skåne upphävde 27 oktober 2016 i enlighet med 11 kap 11 §plan-och bygglagen (PBL 2010:900) kommunens beslut att anta detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl., "Sturup Park etapp 2", i Svedala kommun, Skåne län.

Regeringen beslutade 10 september 2020 enligt beslut Fi2019/01218/SPN att överklagandena, av Länsstyrelsens beslut, bör bifallas och att kommunens beslut om att anta detaljplan för del av fastighet Sturup 1:129 m fl, "Sturup Park etapp 2", i Svedala kommun, Skåne län står fast vid prövning enligt 11 kap. PBL.

Beslutet har till följd av detta vunnit laga kraft 10 september 2020.

Den som begär ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kap PBL, måste väcka talan vid fastighetsdomstolen inom 2 år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

 

Publicerad 2020-09-26 kl 00:02
Sidansvarig: Gabriella Göland