Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kungörelse om samråd för förslag till detaljplan

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har upprättat förslag till detaljplan för del av fastighet Svedala 315:17 m fl, "NYGÅRDS DAMMAR", Svedala, Svedala kommun, Skåne län

Planområdet ligger i Svedala tätorts östra del söder om Börringevägen, norr om Ystadbanan samt öster om Spritlösavägen. Planområdet omfattar fastigheterna Svedala 315:17, Svedala 1:7 samt en liten del av fastigheterna Svedala 129:2 och 129:8 som ligger inom gatuområde för Börringevägen.

Syftet med planen är att pröva lämpligheten att bygga bostäder inom planområdet. Syftet är också att säkerställa levnadsmiljöer för groddjur enligt artskyddsförordningen och att inte försämra vattenkvaliteten i befintliga biotopskyddade dammar inom planområdet eller i Segeå som är slutlig recipient. Befintliga rödlistade träd vid dammarna regleras med skyddsbestämmelser och får endast fällas vid sjukdom och säkerhetsrisk. Samtidigt bidrar planen till att utveckla tätortsnära grönområden i östra Svedala med nya mötesplatser och ökad biologisk mångfald.

Nygårds Dammar är en fortsättning av Svedala tätortsutbyggnad österut. Området ligger vid kollektivtrafik och cykelstråk mot centrum och målpunkter. Området föreslås ha en småskalig bebyggelse med hänsyn till omgivande befintlig bebyggelse. Planförslaget innehåller 75–80 bostäder. Hälften avses vara fristående enbostadshus i 1,5 våningar och andra hälften avses vara grupphus upp till två våningar. Centralt i planförslaget föreslås ett tätortsnära naturområde med dammar, där det ges möjligheter för möten, rekreation och promenader. Samtidigt förbättrar naturområdet den biologiska mångfalden. Mot järnvägen föreslås en bullerskyddsvall och ur säkerhetsaspekt föreslås även ett skyddsstängsel mot järnvägen.

Utställning av planförslag

Planförslaget finns utställt 16 november 2020 - 13 december 2020 på biblioteket i Svedala, i Kundservice i kommunhuset och på Strategisk planeringsenhet samt här på svedala.se.

Digitalt samrådsmöte-Uppdaterad information

Kommunen bjuder in till gemensamt digitalt samrådsmöte för allmänheten 24 november 2020 i kl.18.00-20.00.

Anslut till mötete via svedala.se

Lämna synpunkter

Skicka dina synpunkter på förslaget till Strategisk planering i Svedala kommun, under samrådstiden dock senast 13 december 2020.

Dina synpunkter ska vara underskrivna med följande:

  • Namnteckning

  • Namnförtydligande

  • Fastighetsbeteckning

  • Adress

  • Planens namn (fastighet Svedala 315:17 m fl., "NYGÅRDS DAMMAR)


Postadress

Svedala kommun

Strategisk planeringsenhet

233 80 Svedala

E-post

strategiskplanering@svedala.se

Fastighetsägare ska underrätta eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster.

Jeanette Widén Gabrielsson
Planarkitekt
040-626 8395
jeanette.widengabrielsson@svedala.se
Karin Gullber
Stadsarkitek
040-626 8118
karin.gullberg@svedala.se
Publicerad 2020-11-14 kl 12:02
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2020-11-22 kl 16:59